Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v občini Ribnica na Pohorju

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 61. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju. Uredba se izdaja na podlagi 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 31/2021.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru. Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta na podlagi vloge pravne ali fizične osebe o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru, pod zakonsko določenimi pogoji.

Na podlagi uredbe se pravni osebi ECOBETON d.o.o. podeljuje rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit (v količini 3.967.926 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Josipdol E (s površino 8,5075 hektara do k. +828 m nadmorske višine) v občini Ribnica na Pohorju, za obdobje 50 let.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti izdalo v tej uredbi navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika