Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v občini Sežana

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 78. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 v občini Sežana. Uredba se izdaja na podlagi 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 87/2021.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Na podlagi tega koncesijskega akta se pravni osebi MARMOR, Sežana d.d., podeljuje rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenenc (v količini 137.206 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 (s površino 3,4007 hektara do k. +244 m nadmorske višine) v občini Sežana za obdobje 20 let v skladu z drugim odstavkom 35. člena ZRud-1.

Ministrstvo za infrastrukturo je v postopku priprave uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da:

  • vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
  • za predlagani nov pridobivalni prostor Kopriva 2 rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine še ni podeljena; rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine je že podeljena na njegovem delu – pridobivalnem prostoru Kopriva, vendar bo z dnem uveljavitve te uredbe ta prenehala veljati;
  • vlagatelj izpolnjuje pogoj iz 3. točke drugega odstavka 34. člena ZRud-1 in sicer namerava razširiti pridobivalni prostor Kopriva, za katera ima pridobljeno rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v globino ali na sosednje zemljišče in je zemljišče na katerem se namerava razširiti pridobivalni prostor, od zemljišč, na katerih izvaja rudarska dela drug nosilec rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje, oddaljeno najmanj 300 m;
  • ne obstaja obveznost sanacije nelegalnega kopa na podlagi inšpekcijske odločbe;
  • je predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora;
  • je predlagani pridobivalni prostor v skladu z Državno rudarsko strategijo;
  • iz naravovarstvenih smernic izhaja, da je podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine ob upoštevanju podanih splošnih in konkretnih varstvenih usmeritev z naravovarstvenega stališča sprejemljiva.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti izdalo v tej uredbi navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika