Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v občini Kidričevo

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 75. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b – širitev 2 v občini Kidričevo. Uredba se izdaja na podlagi 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 74/2021.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Na podlagi tega koncesijskega akta se pravni osebi CP PTUJ d.d., podeljuje rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine prod (v količini 99.970 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b – širitev 2 (s površino 2,1058 hektara do k. +239,35 m nadmorske višine) v občini Kidričevo za obdobje 6 let v skladu z drugim odstavkom 35. člena ZRud-1.

Ministrstvo je v postopku priprave te uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da:

  • vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje,
  • za predlagani nov pridobivalni prostor Pleterje P2b – širitev 2 rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine še ni podeljena,
  • vlagatelj izpolnjuje pogoj iz 3. točke drugega odstavka 34. člena ZRud-1, in sicer namerava razširiti pridobivalna prostora Pleterje P2b in Pleterje P2b – širitev za katera ima pridobljeno rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine prod za obdobje od 10. 9. 2013 do 10. 9. 2023 oziroma od 5. 2. 2016 do 5. 2. 2022, v globino ali na sosednje zemljišče ter s tem soglašata nosilca rudarske pravice, ki na sosednjih zemljiščih izvajata izkoriščanje.
  • ne obstaja obveznost sanacije nelegalnega kopa na podlagi inšpekcijske odločbe,
  • je predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora,
  • je predlagani pridobivalni prostor v skladu z državno rudarsko strategijo,
  • iz naravovarstvenih smernic izhaja, da je podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine ob upoštevanju podanih splošnih in konkretnih varstvenih usmeritev z naravovarstvenega stališča sprejemljiva.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti izdalo v tej uredbi navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika