Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v občinah Divača in Postojna

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 75. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna. Uredba se izdaja na podlagi 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 74/2021.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Na podlagi tega koncesijskega akta se pravni osebi CPK d.d. podeljuje rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec (v količini 1.838.200 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 (s površino 18,9743 hektara do k. +610 m nadmorske višine) v občinah Divača in Postojna za obdobje 21 let v skladu z drugim odstavkom 35. člena ZRud-1.

Ministrstvo je v postopku priprave te uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da:

  • vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
  • za predlagani nov pridobivalni prostor Razdrto 2 rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine še ni podeljena; rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine je že podeljena na njegovem delu – pridobivalnima prostoroma Razdrto in Razdrto – širitev, vendar bo z dnem uveljavitve te uredbe ta prenehala veljati;
  • vlagatelj izpolnjuje pogoj iz 3. točke drugega odstavka 34. člena ZRud-1 in sicer namerava razširiti pridobivalna prostora Razdrto in Razdrto – širitev za katera ima pridobljeno rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec za obdobje od 10. 12. 2001 do 10. 12. 2021 oziroma od 10. 7. 2002 do 10. 7. 2022, v globino ali na sosednje zemljišče in je zemljišče na katerem se namerava razširiti pridobivalni prostor, od zemljišč, na katerih izvaja rudarska dela drug nosilec rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje, oddaljeno najmanj 300 m.
  • ne obstaja obveznost sanacije nelegalnega kopa na podlagi inšpekcijske odločbe,
  • je predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora,
  • je predlagani pridobivalni prostor v skladu z državno rudarsko strategijo,
  • iz naravovarstvenih smernic izhaja, da je podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine ob upoštevanju podanih splošnih in konkretnih varstvenih usmeritev z naravovarstvenega stališča sprejemljiva.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti izdalo v tej uredbi navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika