Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v Občini Cerknica

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 118. redni seji izdala Uredbo Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica. Uredba se izdaja na podlagi 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 38/2022.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Na podlagi tega koncesijskega akta se pravni osebi JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. podeljuje rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit (v količini 862.080 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 (s površino 7,1855 hektara do kote  + 564 metrov) v Občini Cerknica, za obdobje 30 let.

Ministrstvo za infrastrukturo je v postopku priprave predloga uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da:

  • vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
  • za predlagani pridobivalni prostor še ni podeljena rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine;
  • vlagatelj izpolnjuje pogoj lastništva zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor;
  • ne obstaja obveznost sanacije nelegalnega kopa na podlagi inšpekcijske odločbe;
  • je predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora;
  • predlagani pridobivalni prostor izpolnjuje pogoje iz Državne rudarske strategije - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti izdalo v tej uredbi navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika