Novica

Izdana Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE z visokim izkoristkom na trgu z elektriko

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 106. redni seji izdala Uredbo o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 194/2021.

Dvanajsti odstavek 20. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) nalaga Agenciji za energijo, da vsako leto do 31. oktobra pripravi napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo. Ta napoved se uporabi za določitev cene električne energije v primeru, ko stroški proizvodnje električne energije, vključno z normalnim tržnim donosom na vložena sredstva, v napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter s soproizvodnjo z visokim izkoristkom presegajo ceno električne energije, ki jo je mogoče doseči na trgu in se lahko proizvajalcem za to električno energijo iz naprav z veljavno deklaracijo dodelijo podpore. Predmetna uredba določa pravila za pripravo zadevne napovedi.

To pravno materijo je do sedaj urejala razveljavljena Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, ki se ta čas še uporablja, sprejeta na podlagi razveljavljenega šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona.

Na podlagi ZSROVE, ki je začel veljati 7. 8. 2021, je bilo potrebno izdati nove podzakonske predpise, pri čemer se spremembe besedila členov izpostavljeno nanašajo na spremembo pravil o napovedi položaja, ki bodo omogočile bolj sprotno napovedovanje referenčnih cen predmetnih energentov.

Besedilo izdane uredbe prinaša spremembe glede pravil iz Priloge I za določanje referenčne cene zemeljskega plina. Ključna sprememba novega modela je vpeljava kvartalnih produktov, ki glede na trenutne dinamične razmere bistveno bolj objektivno odražajo dejanske tržne cene od do sedaj uporabljenega letnega produkta. Nov model je robusten in bo tudi ob pričakovani umiritvi razmer na trgu v prihodnje bolj realno napovedoval tržne razmere in s tem predstavljal ustrezno podlago za določitev višine podpor. Spremenjena je tudi časovna uskladitev napovedi za zemeljski plin s časom napovedi tržne cene električne energije. Z novim modelom se obe ceni določata v istem časovnem obdobju (do 25. oktobra tekočega leta), kar upravljalcem proizvodnih naprav omogoča hkratno sklepanje pogodb o nakupu zemeljskega plina ter prodaji električne energije, kar finančna tveganja podjetij bistveno zmanjšuje, ter omogoča posledično tudi nižje in bolj stabilne cene toplote za odjemalce.

Napovedi referenčnih cen se uporabljajo za tiste proizvodne naprave, ki so v podporno shemo vstopile še pred uveljavitvijo sprememb podporne sheme v letu 2016 (stara shema), kot tudi tiste, ki so vstopile v novo shemo po konkurenčnem postopku v skladu z Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16, 74/20 in 121/21 – ZSROVE).

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika