Novica

Izdana Uredba o rudarski pravici v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 43. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane. Uredba se izdaja na podlagi 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 182/2020.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Skladno z prvim odstavkom 34. člena ZRud-1 se koncesija za izkoriščanje za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, skladno z drugim odstavkom 34. člena ZRud-1 pa lahko tudi podeli brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od izrecno navedenih pogojev.

V konkretnem primeru je za izdajo koncesijskega akta brez javnega razpisa izpolnjen pogoj iz 1. točke drugega odstavka 34. člena ZRud-1, saj je vlagatelj vloge za pridobitev rudarske pravice lastnik zemljišča, na katerem se rudarska pravica podeljuje. Sicer pa gre tehnično gledano za širitev obstoječega pridobivalnega prostora v globino, saj sta bili na zadevnem območju, kljub bistveno večjim zalogam mineralne surovine, rudarska pravica in koncesija v prvotnem postopku na zahtevo stranke podeljeni samo za letno proizvodnjo 50.000 m3 v raščenem stanju za dobo 10 let, kar skupaj znaša največ 500.000 m3 mineralne surovine v raščenem stanju.

Po sklenitvi koncesijske pogodbe bo nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zavezan plačevanju rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika