Novica

Izdana Uredba o rudarski pravici v pridobivalnem prostoru Lipica II – sever v občini Sežana

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 44. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica II – sever v občini Sežana. Uredba se izdaja na podlagi 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 191/2020.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Skladno z prvim odstavkom 34. člena ZRud-1 se koncesija za izkoriščanje za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, skladno z drugim odstavkom 34. člena ZRud-1 pa lahko tudi podeli brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od izrecno navedenih pogojev.

Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine naravni  kamen–apnenec v količini 390.876 kubičnih metrov v raščenem stanju. Uredba določa podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru prostoru Lipica II – sever s površino 2,9913 hektara do k.+330 m nadmorske višine v občini Sežana pravni osebi MARMOR, Sežana d.d. za obdobje 39 let.

Sklepanje koncesijske pogodbe se skladno z Zakonom o rudarstvu začne na predlog imetnika odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice. Po sklenitvi koncesijske pogodbe bo nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zavezan plačevanju rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika