Novica

Izdana Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s katero Slovenija sledi smernicam Evropske komisije glede transformacije energetskega sistema. Ukrep je namenjen spodbujanju slovenske industrije in razvoja in generira nova delovna mesta. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 97/2015.

Ukrep je namenjen spodbujanju slovenske industrije in razvoja in generira nova delovna mesta.

Sprejem ukrepa bo omogočal gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem (MPO) samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) na podlagi neto merjenja. To pomeni, da bodo lastniki naprav za samooskrbo imeli obračunano porabo električne energije ob zaključku koledarskega leta na način, da se bo upoštevala razlika med dovedeno in odvedeno električno energijo. Postavitev in priklop naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe je prvenstveno namenjena pokrivanju potreb gospodinjstva/MPO po električni energiji na letnem nivoju in ne proizvajanje viškov energije oziroma prodaja proizvedene električne energije. V primeru, da bo dovedena energija večja od odvedene (kar pomeni, da gospodinjstvo/MPO ne pokriva vseh svojih potreb), bo lastnik naprave kupil manjko/razliko energije. V primeru, da bo oddane več energije kot pa prejete (poraba gospodinjstva/MPO je manjša od količine proizvedene električne energije), pa se višek podari dobavitelju električne energije (trgovcu). Ker ne bo prodaje električne energije tudi ni potrebe po registraciji fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti, saj v primeru samooskrbe ne gre za opravljanje pridobitne dejavnosti.

Pozitivni učinki uvedbe ukrepa so poleg znižanja računa za električno energijo gospodinjstvom in MPO, ki se bodo samooskrbovali, še pridobivanje električne energije iz OVE in s tem doprinos k zavezam Slovenije k trajnostnemu razvoju, zmanjševanje energetske odvisnosti in zmanjševanje izpustov CO2. Ukrep ne bo obremenjeval podporne sheme za OVE in SPTE, proizvodnja in poraba električne energije na lokalnem nivoju pa bo razbremenjevala SN in VN omrežje in s tem manjšala izgube pri prenosu energije po daljnovodih. Ukrep je namenjen spodbujanju slovenske industrije in razvoja in generira nova delovna mesta (industrija, krovci električarji, monterji, inženirji, administracija).

Poleg Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije bo sprejet tudi Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE, ki bo predpisal določene varnostne zahteve za te naprave, da bo zagotovljena zaščita ljudi, živali in premoženja pred nevarnostmi, ki izhajajo iz same naprave in pred nevarnostni, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na napravo.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika