Novica

Izdana Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 46. dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 74/2020.

Z uredbo se je na podlagi novega Energetskega zakona EZ-1 uredilo in določilo vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in za proizvodne naprave s soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE) z visokim izkoristkom, ki lahko prejemajo podpore, razvrstitev proizvodnih naprav v velikostne razrede, način pridobitve podpore preko postopka javnega poziva za vstop proizvodne naprave v podporno shemo, konkurenčni postopek izbiranja proizvodnih naprav za vstop v podporno shemo, način za določanje referenčnih stroškov proizvodnje elektrike iz OVE in v SPTE, način določanja cen za zagotovljeni odkup elektrike, način določanja višine podpor, ki se izvajajo kot finančna pomoč za tekoče poslovanje proizvodnih naprav, pogoje za pridobitev podpore, način pridobitve podpore ter način in trajanje prejemanja podpor ter druga vprašanja, povezana s podeljevanjem in koriščenjem podpor elektriki, proizvedeni iz OVE in v SPTE.

S spremembo in dopolnitvijo se podrobneje predpisujejo merila za zagotavljanje ustreznega zavarovanja za izvedbo projektov s strani promotorjev, vrste oblik teh zavarovanj ter merila za določitev njihove višine. Z namenom doseganja ciljev podpor se v manjši meri dopolnjujejo še nekatere druge določbe uredbe.

Novela Uredbe o podporah prinaša podrobnejšo opredelitev pomenov nekaterih izrazov, kot so po zadnji noveli določeni v EZ-1, prinašajo pa tudi nekatere nove izraze skupaj z njihovimi opredelitvami. Konkretno sta v uredbi dodana izraza, ki opredeljujejo prijavitelja projekta in skupino projektov. V spremenjeni uredbi je dodan tudi člen, ki podrobneje predpisuje zavarovanje za izvedbo tistih projektov, ki jih prijavijo promotorji.

Z implementacijo sprememb in dopolnitev podzakonskega akta bo ukrep podpor prispeval k povečanju deleža OVE v rabi bruto končne energije, za kar se je Slovenija zavezala z nedavno sprejetim Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN).

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika