Novica

Izdana Uredba o spremembah Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 59. redni seji izdala spremembo Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem, s katero se dopolnjujeta Prilogi I in II Prilogi glede seznama 110 kV vodov in 100 kV polj, ki sodijo v distribucijski sistem.

Energetski zakon v četrtem odstavku 35. člena določa, da vlada z uredbo podrobneje opredeli elemente na 110 kilovoltni ravni, ki spadajo v prenosni oziroma distribucijski sistem, pri čemer upošteva zlasti dejansko funkcionalnost vodov in stikališč, obstoječe stanje, minimizacijo potrebnih lastniških prenosov in plačil ter lastniško enotnost posameznih zank.

Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Ur. l. RS, št. 35/15)  določa kriterije za opredelitev 110 kV omrežja, opredelitev elementov 110 kV omrežja, ki sodijo v prenosni ali v distribucijski sistem, razmejitev med priključkom na 110 kV omrežje in omrežjem, ter obvezo zagotovitve enovitega vodenja na 110 kV omrežju.

Uredba v drugem odstavku 3. člena določa, da sodi element 110 kV omrežja v prenosni sistem, kadar ima med drugim eno ali več naslednjih lastnosti ali funkcij: zagotavljanje napajanja odjemalcev na zaključenem geografskem območju v normalnih razmerah in v izrednih razmerah po načelu N – 1 in/ali povezava odjemalcev z omrežjem 110 kV. V Prilogi I uredbe so navedeni 110 kV vodi v distribucijskem sistemu, v Prilogi II pa 110 kV polja v distribucijskem sistemu, preostali elementi 110 kV omrežja v Republiki Sloveniji z javnim značajem pa skladno z uredbo spadajo v prenosni sistem.

Po nekaj letih je potrebno prilogi I in II dopolniti, saj so bili v tem času med distribucijskimi družbami in ELES-om doseženi nekateri novi dogovori o prenosu dodatnih elementov 110 kV omrežja in je te elemente potrebno izbrisati iz prilog. Nekateri distribucijski elementi so novi in jih je treba v prilogi uvrstiti. Novi prilogi odpravljata tudi redakcijsko napako, ki se je pojavila v veljavni Prilogi II, ko so bile vrstice posameznih polj za eno mesto zamaknjene v odnosu na ime postaje.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika