Novica

Izdana Uredba o spremembah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 46. redni seji izdala spremembo Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s katero se odpravljajo administrativne ovire za oblikovanje skupnostne samooskrbe in poenostavlja postopek priključevanja teh naprav na omrežje. Predlagane spremembe omogočajo uresničevanje zastavljenih ciljev na področju OVE, ki so opredeljeni v sprejetem Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 197/2020.

Vlada RS je marca 2019 sprejela Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS. št. 17/2019), ki med drugim določa tri oblike samooskrbe: individualno samooskrbo, samooskrbo v večstanovanjskih stavbah (skupinska samooskrba) in skupnost OVE, ki povezuje odjemalce znotraj iste transformatorske postaje. Uredba je implementirala napredne rešitve za spodbujanje samooskrbe, predvsem na področju individualne samooskrbe. V praksi so se v času od sprejema uredbe pokazale določene pomanjkljivosti, predvsem pri uvajanju skupnostne samooskrbe. Skladno z zahtevami OVE direktive je potrebno poenotiti in poenostaviti postopke priključevanja naprav na OVE in odpraviti administrativne ovire, kar je ključen namen sprememb uredbe.

Z izdanimi spremembami uredbe se bodo z namenom okrepitve investicij v projekte skupnostne samooskrbe odpravile administrativne ovire za oblikovanje skupnostne samooskrbe in poenostavil postopek priključevanja teh naprav na omrežje.

Sprememba ne omejuje več največje priključne moči naprave za skupnostno samooskrbo, ampak omogoča nameščanje naprav za samooskrbo, kjer bo dejanska moč naprave odvisna od tehničnih možnosti oz. zmogljivosti omrežja in stavbe, na kateri bo naprava postavljena in ne od števila članov, ki so vključeni v skupnostno samooskrbo.

Pozitivne posledice bodo tudi manjša tveganja medsebojnega sodelovanja članov v skupnostni samooskrbi, saj bodo odslej člani skupnostne samooskrbe lahko prosto vstopali in izstopali iz skupnostne samooskrbe tudi po priključitvi naprave za samooskrbo.

Novelacija Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije skladno s področno zakonodajo nadaljuje spodbujanje rabe OVE z namenom povečanja deleža OVE v rabi bruto končne energije v Sloveniji, kar je opredeljeno v sprejetem Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN).

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika