Novica

Izdana Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 29. redni seji izdala spremembe in dopolnitve Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju, s katero se bodo pospešili postopki priprave in izvedbe projektov na področju prenove javnih stavb in projektov graditve novih nič-energijskih javnih stavb. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 116/2020.

V skladu z usmeritvijo, da so stavbe oseb javnega sektorja zgled, 5. člen Direktive o energetski učinkovitosti 2012/27/ES določa, da vsaka država članica od 1. januarja 2014 naprej vsako leto prenovi 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi ožjega javnega sektorja, ki se ogrevajo ali ohlajajo, da se zagotovijo minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb v skladu z Direktivo 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/31/EU). Slovenija se je zavezala, da bo prispevala svoj delež k doseganju ciljev EU za povečanje energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije ter za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Splošna korist za prenovo stavb in graditev novih nič-energijskih stavb je jasno določena v okviru Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20; v nadaljevanju EZ-1), ki v 5. členu med cilje zakona med drugim določa zmanjšanje rabe energije, učinkovito rabo energije, energetsko učinkovitost, večjo proizvodnjo in rabo obnovljivih virov energije, prehod na nizkoogljično družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij in zagotavljanje energetskih storitev.

V okviru priprave nove dolgoročne strategije za prenovo stavb, ki je trenutno v postopku javne obravnave, so določena natančnejša izhodišča za identifikacijo stavbnega potenciala v lasti Republike Slovenije, ki bodo predstavljala podlago za določanje seznama javnih stavb, ki so primerne za takojšnjo pripravo in izvedbo prenove.

S predlagano spremembo uredbe se bodo pospešili postopki priprave projektov na področju prenove javnih stavb in projektov graditve novih nič-energijskih javnih stavb ter posledično pospešila izvedba teh projektov in črpanje sredstev evropske kohezijske politike. S predlagano uredbo se opredelijo kriteriji določanja stavbnega potenciala za prenovo javnih stavb, ki ne dosegajo predpisanih zahtev glede energetske učinkovitosti, in opredeli možen izvajanje storitev priprave ekonomske in tehnične dokumentacije, potrebne za prenovo javnih stavb ali za graditev novih nič-energijskih stavb.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika