Novica

Izvajanje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju RTH

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS se je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Matjaža Hana v zvezi z izvajanjem veljavnega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (v nadaljevanju: ZPZRTH) in v zvezi z predlogom, ki ureja premijo za zaposlitve in samozaposlitve delavcev v povezavi s poklicnimi pokojninami v noveli ZPZRTH in ga poslala v Državni zbor.

V prvih šestih mesecih leta 2015 je v podporno shemo vstopilo 126 novih elektrarn.

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije se izvaja od leta 2001 in je bil v obdobju do danes že večkrat spremenjen in dopolnjen. Zadnje pomembnejše spremembe in dopolnitve so bile sprejete v aprilu 2014, ki so podjetju RTH d.o.o. omogočile prestavitev zapiralnih del iz konca leta 2015 na konec leta 2018. Načrtovane aktivnosti so potekale skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. V letu 2013 pa se je družba soočila z večjimi likvidnostnimi težavami zato je bilo vodstvu RTH d.o.o. naloženo, da zaradi zmanjšanih proračunskih virov izvede dezinvestiranje in iz sredstev pridobljenih od prodaje stvarnega premičnega in nepremičnega premoženja zagotovi dokončno zaprtje jamskih objektov do konca leta 2015.  V obdobju 2013-2015 je bila zabeležena zmanjšana realizacija kadrovsko socialnega programa. Vzrok je bil delno v razpoložljivosti finančnih sredstev delno pa v zasičenosti lokalnega okolja, kot tudi širše regije z visoko stopnjo brezposelnosti. Koncentracija energetske dejavnosti v regiji je imela posledično negativen vpliv na podjetniško klimo, kar je in še vpliva na nizko stopnjo formiranja novih podjetij, to pa povzroča težave pri prezaposlovanju presežek.

Z namenom večje realizacije presežnih delavcev RTH d.o.o. se je začel dne 24.6.2014 izvajati dopolnjen Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (v nadaljevanju: (ZPZRTH-E) s katerim je omogočeno, da presežni delavci zapustijo trg dela s poklicno upokojitvijo pod posebnimi pogoji. Kot osnovni pogoj za pridobitev pravice do poklicne pokojnine pod posebnimi pogoji se je določila starost 49 let in dopolnjenih 40 let pokojninske dobe, skupaj z dodano dobo, pri čemer se je opredelilo, da se dodana doba iz naslova poklicnega zavarovanja šteje po stopnji 12/17 oziroma nižji stopnji, če so opravljali delo na takšnem delovnem mestu. Nadalje je določeno, da se poklicna pokojnina  izplačuje do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih. Z ZPZRTH-E je bilo določeno še, da se primanjkljaj sredstev za posameznega poklicnega upokojenca zagotovi iz proračuna Republike Slovenije.
Upravljavec sredstev poklicnega zavarovanja je Kapitalska družba d.d. (v nadaljevanju: KAD), v postopku poklicne upokojitve pa sodeluje tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ). Za operativno izvedbo poklicne pokojnine sta KAD in Ministrstvo za infrastrukturo sklenila Dogovor, v katerem podrobno določila postopek, po katerem se lahko upravičenci poklicno upokojijo. Do sedaj se je upokojilo 9 delavcev, za katere je Republika Slovenija zagotovila manjkajoča sredstva.

V postopku sprejemanja je predlog ZPZRTH, s katerim se predlaga tudi, da se delavcu, ki uveljavlja pravico do poklicne upokojitve, manjkajoča sredstva, ki jih mora Republika Slovenija zagotoviti za izplačevanje poklicne pokojnine ter za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje ali dokup pokojninske dobe, zmanjšajo tako za odpravnino, ki jo prejme ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, kot tudi za premijo oziroma denarno pomoč, ki je bila z namenom njegove aktivne razrešitve izplačana njemu za samozaposlitev oz. kot dokupninska pomoč delavcu kmetu (DPK). Pri oblikovanju predloga smo sledili dejstvu, da je z možnostjo aktivne razrešitve presežnih delavcev Republika Slovenija le tem omogočila nadaljnjo aktivno vključitev na trg dela in z opisanim aktivnim načinom prezaposlitve delavcem onemogočila prehod v odprto brezposelnost, Republika Slovenija, pa tudi za njih pod pogoji iz zakona zagotovi manjkajoča sredstva. V letu 2014 se je z ukrepom premije v višini cca. 23.000 EUR razrešilo naslednje št. delavcev, kot sledi iz razpredelnice:

 

 

V letu 2014 (premija v višini 23.000)Vsi prejemniki premijeIzpolnjujejo pogoje za upokojitev  do leta 2018
Prezaposlitev2617
Samozaposlitev3421
DPK155
SKUPAJ7543

 


S predlogom pri pripravi novele ZPZRTH se tako želimo izogniti podvajanju financiranja na kadrovsko socialnemu področju in podvajanju pravic za posamezne delavce RTH d.o.o. Posledično zmanjšan pritisk na javnofinančne odhodke pa zagotavlja financiranje zapiralnih del iz proračuna in zagotovitev sredstev za ostale nujne ukrepe.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika