Novica

Izvedba energetske prenove in graditev novih, skoraj nič-energijskih stavb

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada RS je na 53. redni seji na podlagi Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju določila seznam stavb oseb javnega sektorja, primernih za energetsko prenovo in graditev novih, skoraj nič-energijskih stavb.

V skladu z usmeritvijo, da so stavbe javnih organov zgled, Direktiva o energetski učinkovitosti določa, da vsaka država članica od 1. januarja 2014 naprej vsako leto prenovi 3% skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi ožjega javnega sektorja, ki se ogrevajo ali ohlajajo, in da se zagotovijo minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb. Slovenija se je zavezala, da bo prispevala svoj delež k doseganju ciljev EU za povečanje energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije ter za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Na podlagi Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 – ZURE) in sklepa Vlade, sprejetega na 29. redni seji dne 27. 8. 2020, so ministrstva posredovala seznam za izvedbo projektov prenov javnih stavb, ki ne dosegajo predpisanih zahtev glede energetske učinkovitosti, in projektov graditve novih skoraj nič-energijskih stavb.

V seznam primernih stavb za prenovo in graditev so vključene javne stavbe desetih ministrstev, in sicer gre za 119 projektov, ki vključujejo prenovo ali graditev 158 stavb, s skupno površino 647.041,75 m2.

Podatki, posredovani s strani ministrstev leta 2021, 2022 ter posodobljeni podatki leta 2023 v seznam vključujejo naslednje stavbe:

 • Ministrstvo za notranje zadeve – 8 projektov, 16 stavb, s površino 48.136,50 m2,
 • Ministrstvo za obrambo – 27 projektov, 27 stavb, s površino 45.603,26 m2,
 • Ministrstvo za zdravje – 23 projektov, 31 stavb, s površino 206.247,28 m2,
 • Ministrstvo za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti – 2 projekta, 2 stavbi, s površino 6.738,80 m2,
 • Ministrstvo za solidarno prihodnost – 15 projektov, 18 stavb, s površino 61.234,52 m2,
 • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje – 15 projektov, 27 stavb, s površino 107.066,15 m2,
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije – 4 projekti, 5 stavb, s površino 15.071,75 m2,
 • Ministrstvo za javno upravo – 7 projektov, 7 stavb, s površino 15.832,71 m2,
 • Ministrstvo za pravosodje – 8 projektov, 9 stavb, s površino 48.605,72 m2,
 • Ministrstvo za kulturo – 10 projektov, 16 stavb, s površino 92.505,06 m2.

Za energetsko prenovo ter gradnjo primerne stavbe so razdeljene v naslednje sklope:

 • Sklop 1 - Stavbe, ki imajo zagotovljene vse pogoje za takojšnjo izvedbo energetske prenove – imajo v celoti pripravljeno ekonomsko in tehnično dokumentacijo in zaključeno finančno konstrukcijo. V ta sklop je uvrščenih 39 projektov za 57 stavb v skupni površini 253.067,23 m2;
 • Sklop 2 - Stavbe, ki imajo delno zagotovljene pogoje za izvedbo energetske prenove, vendar nimajo zagotovljenih sredstev – pripravljena je ekonomska in tehnična dokumentacija, vendar ni zaključene finančne konstrukcije. V ta sklop je uvrščenih 66 projektov za 87 stavb v skupni površini 279.969,90 m2;
 • Sklop 3 - Novogradnje, ki imajo vse zagotovljene pogoje za takojšnjo izvedbo – imajo vso dokumentacijo in zaprto finančno konstrukcijo. V ta sklop je uvrščenih 14 projektov za 14 stavb v skupni površini 114.004,62 m2.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika