Novica

Javna obravnava Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je skladno s predlogo za nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost, ki jo je sprejela Evropska komisija, pripravilo osnutek posodobljenega Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN-URE 2020) in ga posredovalo v javno obravnavo. Strateški dokument določa ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti in pričakovane in/ali dosežene prihranke energije za doseganje cilja izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 % v letu 2020. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na dokument posreduje do 10. 7. 2017.

Slovenija je trenutno na dobri poti za doseganje nacionalnega cilja, vendar to še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije.

Direktiva o energetski učinkovitosti 2012/27/EU v 24. členu določa, da mora vsaka država članica predložiti nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost do 30. aprila 2014 in nato vsaka tri leta. Gre za drugi akcijski načrt v okviru omenjene direktive, ki zajema bistvene ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno s pričakovanimi ter doseženimi prihranki energije, z namenom doseganja nacionalnega cilja povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020, in prispevka Slovenije k doseganju skupnega cilja EU (povečanju energetske učinkovitosti za 20 %). Uspešnost izvajanja AN-URE 2020 je ključnega pomena tudi za doseganje ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) in doseganje 25-odstotnega ciljnega deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bilanci rabe bruto končne energije do leta 2020, pomembno pa prispeva tudi k ciljem na področju kakovosti zraka.

Slovenija je trenutno na dobri poti za doseganje nacionalnega cilja, vendar pa ta trend še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja rabe primarne energije, predvsem zaradi visoke volatilnosti končne rabe energije v prometu, ki je leta 2015 predstavljala 38 % skupne rabe končne energije, in lahko resno ogrozi tudi izpolnjevanje cilja rabe primarne energije.

V AN-URE 2020 je pregledano izvajanje horizontalnih in večsektorskih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti ter ukrepov v javnem sektorju, stavbah, industriji, prometu, pri ogrevanju in hlajenju ter pretvorbi, prenosu in distribuciji energije. Večina ukrepov predstavlja že obstoječe ukrepe, izvedba katerih je analizirana, ovrednotena in po potrebi nadgrajena. Posodobljen akcijski načrt prinaša tudi nekaj novih ukrepov, predvsem na področju vzpostavitve finančnih instrumentov za celovite prenove stavb ter zagotavljanja kakovosti načrtovanja in izvedbe ukrepov pri teh prenovah, saj obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. AN URE 2020 uvaja tudi več novih ukrepov na področju spodbujanja učinkovitosti pri ogrevanju in hlajenju, saj je potrebno za dosego ciljev na tem področju okrepiti tudi prizadevanja za povečanje energijske učinkovitosti tehnologij in uporabe obnovljivih virov energije, še posebej v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog dokumenta v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 10. 7. 2017.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika