Novica

Javna obravnava Državne rudarske strategije – Gospodarjenje z mineralnimi surovinami

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o rudarstvu (ZRud-1) in usmeritvami Evropske komisije pripravilo osnutek »Državne rudarske strategije – Gospodarjenje z mineralnimi surovinami« za javno obravnavo. Strategija opredeljuje temeljne cilje ter ukrepe za usklajeno gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe na objavljen strateški dokument do 25. 10. 2017.

Državna rudarska strategija vsebuje smernice, ki bodo olajšale oskrbo z mineralnimi surovinami.

V skladu z 10. členom Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – ZRud-1-UPB3) je ministrstvo, pristojno za rudarstvo, dolžno pripraviti in predlagati v sprejem Vladi RS državno rudarsko strategijo.

Državna rudarska strategija je temeljni dokument, s katerim se določajo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno raziskovanje in izkoriščanje oz. gospodarjenje z mineralnimi surovinami v Republiki  Sloveniji, ob upoštevanju posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga po njihovem gospodarskem izkoriščanju.

Osnovni cilj državne rudarske strategije je gospodarjenje, ki vodi k zagotavljanju mineralnih surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja.

Temeljni cilji državne rudarske strategije so:

  • optimizacija postopkov za pridobivanja dovoljenj pri raziskovanju in koncesij pri izkoriščanju mineralne surovine,
  • zmanjšanje števila nelegalnih kopov,
  • povečanje saniranih površin,
  • približevanje trajnostni oskrbi z mineralnimi surovinami.

Temeljno načelo trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami je uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, je v skladu z zahtevo ZRud-1 in usmeritvami Evropske komisije pripravilo osnutek »Državne rudarske strategije – Gospodarjenje z mineralnimi surovinami«, in ga posredovalo v javno obravnavo.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog strategije pošlje izključno na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 25. 10. 2017.

Podrobnejše informacije 


© 2012 - 2024 Portal Energetika