Novica

Javna obravnava Pravilnika o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi trinajstega odstavka 25.a člena in trinajstega odstavka 42.a člena Zakona o rudarstvu (Z-Rud-1) objavilo predlog pravilnika za javno objavo. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 3. marca 2017.

Ta pravilnik ureja dražbo v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin.

 

Če oddata prijavo na javni razpis za izdajo dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin dva ali več upravičenih prijaviteljev, se postopek izbora nosilca rudarske pravice za raziskovanje izvede kot dražba, na kateri kandidati za nosilca dovoljenja za raziskovanje konkurirajo s svojimi ponudbami o višini plačila nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin.

Če prijavo na javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin oddata dva ali več upravičenih prijaviteljev, se postopek izbora nosilca rudarske pravice za izkoriščanje izvede kot dražba, na kateri prijavitelji z veljavnimi prijavami na javni razpis za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje konkurirajo s svojimi ponudbami o višini plačila rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju.

 

Pravilnik za oba primera podrobneje določa:

  • sestavo in naloge komisije za izvedbo dražbe,
  • vsebino vabila na dražbo,
  • način identificiranja dražiteljev,
  • potek dražbe, rok in način izvedbe posameznih dejanj v zvezi z dražbo,
  • vsebino zapisnika o dražbi,
  • način vodenja evidence o upravičenih prijaviteljih, ki se niso udeležili dražbe.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 3. 3. 2017.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2021 Portal Energetika