Novica

Javna obravnava Pravilnika o elektroenergetskih postrojih nad 1 kV izmenične napetosti

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje, ki zagotavljajo varno in ekonomično graditev, varno, zanesljivo in nemoteno obratovanje ter vzdrževanje elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 6. januarja 2016.

Pravilnik je zasnovan na načelu novejše evropske prakse, ki se sklicuje na uporabo harmoniziranih standardov.

Cilj pravilnika je uskladiti stanje tehnike in nova spoznanja na področju graditve elektroenergetskih postrojev. Sedaj ureja to tematiko Pravilnik o tehniških normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad 1000 V, ki je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ št. 4/74 iz leta 1974. Pravilnik je star že štirideset let in je glede na razvoj tehnike zastarel.


Nova spoznanja, napredek tehnike in nove tehnologije zahtevajo posodobitev trenutno veljavnega predpisa. Graditev elektroenergetskih postrojev je čedalje bolj zahtevna naloga. Obvladovanje področja zahteva nov sodoben predpis, ki bo omogočil investitorjem uporabo najnovejših tehnologij. Povezanost elektroenergetskega sistema, na katerega so priključeni uporabniki, pomeni vplivanje na kakovost in zanesljivost delovanja le tega. Kvaliteta gradnje se pokaže v izrednih razmerah, ko se pokažejo vse napake pri graditvi. Vsak postroj, ne glede ali je del elektroenergetskega sistema ali je to postroj uporabnika, mora biti zgrajen na enaki pravni osnovi in tehničnih zahtevah.

 


Pravilnik določa področje uporabe in izjeme, kjer se določila pravilnika ne uporablja. Posebej so navedena vzdrževalna dela v javno korist na področju elektroenergetskih omrežij, ko gre za posege v obstoječe postroje, ki ne omogočajo uveljavitve novih pravil. Pravilnik se sklicuje na dva standarda (SIST EN 61936-1 in SIST EN 50522), ki podrobneje opredeljujeta izraze, ki se uporabljajo na področju postrojev nad 1 kV. Standarda sta citirana z namenom, da se izrazoslovje poenoti in tako prepreči zmeda, ki sedaj vlada na tem področju.


Določeno je prehodno obdobje, v katerem je dopustno izdelovati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobiti gradbeno dovoljenje po starih predpisih o postrojih, ki je časovno omejeno glede na napetostni nivo posameznega postroja.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog pravilnika pošlje na predpisanem obrazcu do vključno 6. 1. 2016.

Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika