Novica

Javna obravnava Pravilnika o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa enotna merila za klasificiranje in kategoriziranje zalog in virov trdnih mineralnih surovin, vsebino elaboratov o zalogah in virih trdnih mineralnih surovin, postopek za njihovo potrditev in način vodenja evidence ter vsebino bilanc zalog in virov trdnih mineralnih surovin.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 24. 12. 2018.

Na podlagi drugega odstavka 83. člena Zakona o rudarstvu (Ur. list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) je ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pripravilo predlog podzakonskega akta.

Klasifikacija in kategorizacija zalog in virov trdnih mineralnih surovin je postopek, s katerim se razvrsti zaloge in vire trdnih mineralnih surovin po izkoristljivosti in raziskanosti.

S pravilnikom se ugotavlja stopnja raziskanosti nahajališč in razvrščanja zalog in virov mineralnih surovin ter potrjevanje elaboratov in bilanca zalog in virov mineralnih surovin.

Ugotavljanje in razvrščanje nahajališč posameznih mineralnih surovin se izvaja v skladu z določbami v Prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika, s katerimi se ureja tudi ugotavljanje in razvrščanje njihovih zalog.

Nosilci rudarske pravice za raziskovanje in nosilci rudarske pravice za izkoriščanje morajo odpreti evidenčno knjigo o zalogah in virih in raziskavah mineralne surovine takoj po pridobitvi dovoljenja za raziskovanje ali podpisu koncesijske pogodbe za izkoriščanje in jo voditi na obrazcih, ki so v Prilogi 3 predlaganega pravilnika.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 24 12. 2018.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika