Novica

Javna obravnava Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati inštalaterji naprav na obnovljive vire energije, da se lahko udeležijo usposabljanja, vsebino programa usposabljanja, pogoje za izvajalca usposabljanja, evidence o izvedenih programih usposabljanja, način preverjanja znanja ter vsebino, obliko in veljavnost potrdila o usposobljenosti.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 21. 1. 2020.

Na podlagi četrtega odstavka 359. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) pravilnik izda ministrica za infrastrukturo v soglasju z ministrom za okolje in prostor.

Pravilnik je usklajen z Direktivo 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82).

Za zagotavljanje pravilnega in učinkovitega delovanja naprav in sistemov na obnovljive vire energije lahko inštalaterji sončnih kolektorjev, toplotnih črpalk, plitvih geotermalnih sistemov, kotlov na lesno biomaso in proizvodnih naprav na sončno energijo opravijo strokovno usposabljanje.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 21. 1. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika