Novica

Javna obravnava Pravilnika o vsebini, vrsti, načinu in pogojih opravljanja strokovnih izpitov v rudarstvu

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 - GZ) objavilo predlog pravilnika za javno objavo. Pravilnik določa vsebino, načine in pogoje opravljanja strokovnih izpitov v rudarstvu.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do vključno 29. 3. 2019.

Pravilnik določa vsebino, načine in pogoje opravljanja strokovnih izpitov v rudarstvu. Ima 42 členov in vsebuje naslednja poglavja:

  • Vrste izpitov (tehnični vodja rudarskih del in odgovorni rudarski projektant),
  • Pogoje za opravljanje izpitov, in sicer glede vrste izobrazbe in števila let delovne dobe,
  • Vsebino izpita (splošni in strokovni del, katalog znanja),
  • Sestavo izpitne komisije,
  • Prijavo k izpitu,
  • Način opravljanja izpita,
  • Evidence izpita.

Kandidat lahko opravi tudi enotni izpit, kar pomeni, da lahko opravlja enega ali več izpitov hkrati. Izpiti se opravljajo pred najmanj tričlansko izpitno komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za rudarstvo. Strokovna administrativna dela v zvezi z delom izpitne komisije in prijavnine opravlja ministrstvo. Prijavnina zajema postopke prijave, vodenje evidence o strokovnih izpitih in aktivnosti povezane z delom mentorja pri pregledu naloge za strokovni izpit. Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo v izpitni komisiji v višini, ki je določena s cenikom in ga potrdi minister, pristojen za rudarstvo. Sredstva za opravljanje strokovnega izpita krije kandidat sam. Cena strokovnega izpita, cena za ponovno opravljanje dela ali celotnega izpita je določena s cenikom, ki ga potrdi minister, pristojen za rudarstvo.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 29. 3. 2019.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika