Novica

Javna obravnava Uredbe o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 380. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog dopolnitve uredbe za javno obravnavo. Predpis zapolnjuje pravno praznino na področju obveznosti doseganja deležev obnovljivih virov energije (OVE) v prometu v letu 2021 do sprejetja nove evropske zakonodaje na tem področju.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do vključno 8. 2. 2021.

Obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije (OVE) za promet na trg ureja Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 64/16), ki v 4. členu določa doseganje predpisanega energijskega deleža OVE v prometu s strani distributerjev v posamičnih letih v obdobju od 2017 do 2020.

Direktiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov  v 25. členu določa, da morajo države članice zagotoviti, da delež energije iz OVE v okviru končne porabe energije v prometnem sektorju do leta 2030 doseže vsaj 14 %. Predmetna direktiva je v postopku prenosa v nacionalni pravni red. Ker bo prišlo v obdobju do sprejetja nove zakonodaje na področju OVE, ki bo prenovila mehanizme za doseganje deležev OVE v prometu, do pravne praznine, je nujno potrebno zagotoviti kontinuiteto obveznosti doseganja predpisanega energijskega deleža OVE tudi po letu 2020.

Predlog uredbe posledično v okviru dopolnjenega 4. člena določa obveznost doseganja deleža OVE v letu 2021, kjer je predpisano doseganje skupnega energijskega deleža OVE v prometu v letu 2021 v višini najmanj 10 %.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 8. 2. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika