Novica

Javna obravnava Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 59. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21) objavilo predlog Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu za javno obravnavo. Predpis delno prenaša v nacionalno zakonodajo določbe iz Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uedbe pošlje do 30. 9. 2021.

Obveznost distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije (OVE) za promet na trg ureja Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 64/16, 31/21 in 121/21 – ZSROVE).  Z uveljavitvijo Direktive 2018/2001 je prišlo do potrebe po prenovitvi uredbe, saj uvaja direktiva nove izraze ter poleg horizontalno obvezujočega minimalnega deleža energije iz obnovljivih virov energije v okviru končne porabe energije določa tudi minimalni delež naprednih pogonskih goriv in bioplina ter omejuje količino biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic.

V okviru uredbe se ureja poleg načina za doseganje energetskega deleža obnovljivih virov energije v prometnem sektorju kot tudi njegov izračun in poročanje.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 30. 9. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti  na E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika