Novica

Javna obravnava Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v občini Poljčane

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Predlagana uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 23. 10. 2020.

Zainteresirana javnost lahko pripombe pošlje do 23. 10. 2020.

V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZRud-1 se koncesija za izkoriščanje za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Skladno z drugim odstavkom tega člena pa se koncesija za izkoriščanje lahko podeli tudi brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od taksativno naštetih pogojev. V konkretnem primeru vlagatelj vloge uveljavlja in izpolnjuje pogoje iz 3. točke drugega odstavka 34. člena ZRud 1, saj gre za širitev obstoječega pridobivalnega prostora Bela v globino. Zato se koncesija za izkoriščanje lahko podeli brez javnega razpisa.

Ministrstvo je v ugotovitvenem postopku zaprosilo za naravovarstvene smernice Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN), kot to določa 97. člen Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZON). Nameravani poseg ni v nasprotju s splošnimi naravovarstvenimi usmeritvami, zato se rudarske pravica lahko podeli. Skladno s šestim odstavkom 97. člena ZON je ministrstvo od Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave pridobilo še pozitivno mnenje o sprejemljivosti prostorske ureditve predlaganih pridobivalnih prostorov z vidika varstva narave (naravovarstveno mnenje), brez katerega akta ni mogoče sprejeti.

Po izdaji rudarskega koncesijskega akta bo s to uredbo Ministrstvo za infrastrukturo samostojnemu podjetniku Stanislav Hacetu, s. p. izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v skladu s 43. členom ZRud-1. Rudarska pravica se skladno s 3.2. točko 2. člena ZRud-1 pridobi s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru, tj. s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Sklepanje koncesijske pogodbe se skladno z drugim odstavkom 44. člena ZRud-1 začne na predlog imetnika odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 23. 10. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika