Novica

Javna obravnava Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v občini Šentjur

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Predlagana uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrastje 2 v občini Šentjur. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 23. 11. 2021.

Zainteresirana javnost lahko pripombe pošlje do 23. 11. 2021.

Pravna oseba LIO, storitve in posredništvo, Leja Škoberne s. p., Cesta pod Rifnikom 22, 3230 Šentjur je na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrastje 2 v občini Šentjur.

Ministrstvo za infrastrukturo je v postopku priprave predloga uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da:

  • vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
  • za predlagani pridobivalni prostor še ni podeljena rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine;
  • vlagatelj izpolnjuje pogoj lastništva zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor;
  • ne obstaja obveznost sanacije nelegalnega kopa na podlagi inšpekcijske odločbe;
  • je predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora;
  • predlagani pridobivalni prostor izpolnjuje pogoje iz Državne rudarske strategije - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami.

Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini 763.480 kubičnih metrov v raščenem stanju. Pridobivalni prostor Hrastje 2 je nov pridobivalni prostor s skupno površino 6,2094 hektara, ki v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 344 metrov.

Skladno z drugim odstavkom 34. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1) se koncesija za izkoriščanje mineralne surovine podeli brez javnega razpisa na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od taksativno naštetih pogojev. V konkretnem primeru pravna oseba izpolnjuje pogoje iz 2. točke drugega odstavka 34. člena ZRud 1, in sicer je lastnik zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor, namenjen za površinsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit.

Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine se podeli za obdobje 27 let. Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje bo postal zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine, ki je za celotno obdobje trajanja koncesije ocenjena v skupni višini 524.000 EUR.

Po objavi uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu Republike Slovenije bo Ministrstvo za infrastrukturo pravni osebi izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v skladu s 43. členom ZRud-1.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 23. 11. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika