Novica

Javna obravnava Uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 8. marca 2017.

Predlagana uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk.

V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZRud-1 se koncesija za izkoriščanje za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Skladno z drugim odstavkom tega člena pa se koncesija za izkoriščanje lahko podeli tudi brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od taksativno naštetih pogojev. V konkretnem primeru vlagatelji vlog uveljavljajo in izpolnjujejo pogoje iz 2. točke drugega odstavka 34. člena ZRud-1. Zato se koncesije za izkoriščanje lahko v vseh primerih podelijo brez javnega razpisa.

Ministrstvo je v ugotovitvenih postopkih za vse pridobivalne prostore zaprosilo za naravovarstvene smernice Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN), kot to določa 97. člen Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZON). Noben nameravani poseg ni v nasprotju s splošnimi naravovarstvenimi usmeritvami, zato se rudarske pravice lahko podelijo. Skladno s šestim odstavkom 97. člena ZON bo ministrstvo od Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave pridobilo še mnenje o sprejemljivosti prostorske ureditve predlaganih pridobivalnih prostorov z vidika varstva narave (naravovarstveno mnenje), brez katerega akta ni mogoče sprejeti.

Po izdaji rudarskega koncesijskega akta bo s to uredbo Ministrstvo za infrastrukturo poslovnim subjektom:

  • Krajevna skupnosti Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 139, 3223 Loka pri Žusmu
  • Gradbeništvo Kuster, nizke in visoke gradnje, d.o.o., Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec
  • Gostgrad, Gostinstvo, gradnje in storitve d.o.o. Žužemberk, Grajski trg 4, 8360 Žužemberk

izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v skladu s 43. členom ZRud-1. Sklepanje koncesijske pogodbe se skladno z drugim odstavkom 44. člena ZRud-1 začne na predlog imetnika odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice. Rudarska pravica se skladno s 3.2. točko 2. člena ZRud-1 pridobi s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru, tj. s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 8. 3. 2017.


Podrobnejše informacije


© 2012 - 2021 Portal Energetika