Novica

Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPZRTH

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog "Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH)" za javno obravnavo. S predlagano dopolnitvijo zakona se zagotovi zmanjšan pritisk na javnofinančne odhodke, ki jih mora zagotoviti Republika Slovenija za izplačevanje poklicnih pokojnin zaposlenih v RTH d.o.o., istočasno pa se ne poslabšajo pogoji za pridobitev poklicne pokojnine. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 9. junija 2015.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. je v postopku prestrukturiranja, čigar osnovni namen je razreševanje presežnih delavcev, do katerega prihaja zaradi ukinjanja delovnih mest in/ali zmanjševanja števila zaposlenih na obstoječih delovnih mestih.

S predlagano dopolnitvijo šestega odstavka 16.c člena Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 - popr., 40/12 - ZUJF, 25/14 in 46/14; v nadaljevanju: ZPZRTH) se delavcu, ki uveljavlja pravico do poklicne upokojitve, manjkajoča sredstva, ki jih mora Republika Slovenija zagotoviti za izplačevanje poklicne pokojnine ter za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje ali dokup pokojninske dobe, zmanjšajo tako za odpravnino, ki jo prejme ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, kot tudi za premijo oziroma denarno pomoč, ki je bila z namenom njegove aktivne razrešitve izplačana bodisi njemu za samozaposlitev bodisi njegovemu novemu delodajalcu.

 

S predlagano spremembo 16.c člena ZPZRTH se odpravljajo posamezne nejasnosti glede izvajanja zakona:

  • določi se vrstni red pravic, ki se upošteva pri izračunu višine primanjkljaja sredstev za posamezno pravico,
  • določi se, na kakšen način lahko zavarovanec, ki ima presežek sredstev na svojem osebnem računu, s tem presežkom razpolaga,
  • določi se, da lahko upravičenec uveljavi pravico do prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ob poklicni upokojitvi dokup pokojninske dobe za razliko do 40 let pokojninske dobe, ki mu skupaj lahko omogočita odmero starostne pokojnine za največ 40 let pokojninske dobe.

V ZPZRTH je predlagana tudi dopolnitev, da bi delovno razmerje bilo mogoče odpovedati tudi tistemu zaposlenemu, ki po ZPZRTH izpolnjuje pogoje za poklicno upokojitev. S tako določbo bi se dotaknili tudi kategorije delavcev z zakonsko zaščito pred odpuščanjem, med katere sodijo sindikalni zaupniki in/ali člani sveta delavcev oziroma nadzornih organov družbe, starejši delavci oziroma delavci, ki jim manjka do pet let do izpolnitve pogojev za uveljavitev pravice do starostne pokojnine ter invalidi. Z možnostjo odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaposlenemu, ki izpolni pogoje za poklicno upokojitev, bi se lahko v letu 2015 od vseh načrtovanih razrešitev dejansko razrešilo 80 delavcev od 101, ki jih predvidevajo razrešiti v tem letu.

Dejstvo je, da ima družba RTH med svojimi zaposlenimi trenutno cca 50 % zaposlenih, ki imajo zakonsko zaščito pred odpuščanjem. To pomeni, da bo brez zakonskih sprememb, s katerimi bi to zaščito odpravili, nemogoče določiti potrebno število presežnih delavcev in izdelati program za njihovo razreševanje. To bo na eni strani povečalo stroške plač, na drugi strani pa lahko privedlo do nerealizacije kadrovsko socialnega programa, ter do odstopa bank upnic od Sporazuma o prestrukturiranju terjatev, zaradi česar bi družba RTH ponovno lahko postala insolventna.

Brez sprememb zakona, s katerimi bi se dotaknili tudi določanja presežnih delavcev, ki sodijo v kategorijo zaščitenih delavcev, števila zaposlenih ne bo mogoče zmanjšati v zahtevanem obsegu iz Spremenjenega programa postopnega zapiranja RTH za obdobje 2013-2018.


Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog zakona pošlje do vključno 9. 6. 2015.


Podrobnejše informacije

 

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika