Novica

Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na podlagi "Zakona o varstvu okolja" in "Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje" Ministrstvo za infrastrukturo obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila. Gradivo bo razgrnjeno v digitalni obliki do vključno 15. 9. 2017 na spletnih straneh ministrstva. Javna obravnava bo potekala 12. 7. 2017 v prostorih Ministrstva za infrastrukturo.

Javna obravnava podaljšana do 15. 9. 2017.

V okviru postopka se javno razgrinjajo naslednji dokumenti:

  • Osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017),    
  • Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn z vidika varstva narave z usmeritvami za nadaljnje načrtovanje,
  • Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije,
  • Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 in dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja s kartografskimi prilogami;
  • Odločba Ministrstva za okolje in prostor z dne 6. 10. 2014;
  • Obvestilo Ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti okoljskega poročila z dne 16. 6. 2017;

Gradivo bo javno razgrnjeno v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo do 15. 9. 2017. V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pripombe in predloge na plan in okoljsko poročilo, ki jih sprejemamo na e-naslovu: gp.mzi@gov.si.

Javna obravnava bo potekala 12. 7. 2017 s pričetkom ob 17:00 v Konferenčni dvorani Ministrstva za infrastrukturo, 1. nadstropje, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Pripravljavec plana bo po zaključku javne razgrnitve preučil pripombe in predloge javnosti in do jih zavzel stališče. Objavljene bodo na spletni strani ministrstva.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika