Novica

Javna razgrnitev osnutka DPN za 110 kV kablovod v MO Koper

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Javna razgrnitev bo potekala od 22. 5. do vključno 21. 6. 2017 na Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za infrastrukturo in v prostorih Mestne občine Koper. Javna obravnava bo potekala 7. 6. 2017 v prostorih mestne občine Koper.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo z javnim naznanilom obveščata javnost o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za 110 kV kablovod v MO Koper,  povzetka za javnost in strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka DPN.

Načrtovana prostorska ureditev obsega umestitev 110 kV kablovoda na odseku od RTP Koper do jaška EKJ-V1 v neposredni bližini hitre ceste Koper - Izola v Kopru. Načrtovani kablovod je del kablovodne povezave Koper - Izola - Lucija. Cilj načrtovane prostorske ureditve je dvostransko napajanje RTP Lucija in RTP Izola na 110 kV napetostnem nivoju in s tem povečanje zanesljivosti oskrbe širšega obalnega območja z električno energijo.

Gradivo bo do vključno 21. junija 2017 javno razgrnjeno v prostorih:

  • Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana
  • Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, Tržaška cesta 19a, Ljubljana in
  • Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

V okviru javne razgrnitve bo 7. junija 2017 organizirana tudi javna obravnava osnutka DPN s pričetkom ob 16:00 uri v dvorani Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

V okviru javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico podati pisne pripombe in predloge na osnutek DPN na obrazcih za pripombe, ki so na voljo na mestih javne razgrnitve in spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor  Pripombe se lahko do 21. 6. 2017 pošljejo po pošti na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana ali na e-naslov gp.mop@gov.si pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "DPN za DV v MO Koper".

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta v roku 60 dni po zaključku javne razgrnitve preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Vse podane pripombe bodo javno objavljene na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor ter posredovane Mestni občini Koper.

Vir: MOP, MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika