Novica

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in poročila vplivov na okolje za prenosni plinovod R15/1 Pince-Lendava

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Javna razgrnitev bo potekala od 21. 1. do vključno 25. 2. 2019 na Ministrstvu za okolje in prostor, v prostorih Občine Lendava ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Agencije Republike Slovenije za okolje. Javna obravnava bo potekala 29. 1. 2019 v prostorih Občine Lendava.

S plinovodom se zagotavlja povezava slovenskega in madžarskega prenosnega plinovodnega sistema.

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo in Agencija Republike Slovenije za okolje z javnim naznanilom obveščajo javnost o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava, povzetka za javnost, vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročila o vplivih na okolje in dodatka, ocene obremenjenosti okolja s hrupom za gradbišče, osnutka odločitve o okoljevarstvenem soglasju in strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka DPN.

Predmet načrtovanja je prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava. Njegov osnovni cilj je zagotovitev povezave slovenskega in madžarskega prenosnega plinovodnega sistema. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo: gradnjo prenosnega plinovoda R15/1 Pince–Lendava, gradnjo mejne merilno regulacijske postaje Pince in dograditev merilno regulacijske postaje.

Agencija Republike Slovenija za okolje je v postopku presoje vplivov na okolje ugotovila, da je za nameravani poseg v okolje potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Javnost ima v času javne razgrnitve, od 21. januarja 2019 do 25. februarja 2019, pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

  • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),
  • po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana,
  • na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za plinovod Pince - Lendava«.

Pripombe, ki se nanašajo na gradivo v zvezi s postopkom presoje vplivov na okolje, se lahko v pisni obliki posredujejo tudi na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana na elektronski naslov gp.arso@gov.si.

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo in Agencija Republike Slovenije za okolje bodo v roku 60 dni po zaključku javne razgrnitve preučili pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeli stališče. Ministrstva za okolje in prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih posredovalo občini.

Vir: MOP, MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika