Novica

Javna razgrnitev osnutka Energetskega koncepta Slovenije (EKS) in okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na podlagi "Zakona o varstvu okolja" in "Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje" Ministrstvo za infrastrukturo obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Energetskega koncepta in okoljskega poročila. Gradivo bo razgrnjeno v digitalni obliki do vključno 2. 3. 2018 na spletnih straneh ministrstva. Javna obravnava bo potekala 14. 2. 2018 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Gradivo bo javno razgrnjeno do 2. 3. 2018.

V okviru postopka se javno razgrinjajo naslednji dokumenti:

 • Energetski koncept Slovenije (EKS); MZI - februar 2018,
 • Okoljsko poročilo za  Energetski koncept Slovenije; Aquarius d.o.o. Ljubljana - januar 2018
 • Grafične priloge k okoljskemu poročilu (Aquarius d.o.o. Ljubljana - januar 2018):
  • Priloga 1: Kartografski prikaz zavarovanih območij,
  • Priloga 2: Kartografski prikaz enot kulturne dediščine, območij izjemnih krajin in krajinskih območij prepoznavnih značilnosti,
  • Priloga 3: Kartografski prikaz naravnih vrednost in EPO.
 • Tekstualne priloge k okoljskemu poročilu (Aquarius d.o.o. Ljubljana - januar 2018):
  • Priloga 1: Analiza obstoječega stanja okoljav Sloveniji,
  • Priloga 2: Obveznosti Republike Slovenije ter njihova povezava z okoljskimi cilji,
  • Priloga 3: Metodologija vrednotenja za posamezna področja in okoljske cilje,
  • Priloga 4: Viri.

Gradivo bo javno razgrnjeno v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo do 2. 3. 2018. V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pripombe in predloge na plan in okoljsko poročilo, ki jih sprejemamo na e-naslovu: gp.mzi@gov.si.

Javna obravnava bo potekala 14. 2. 2018 s pričetkom ob 9:00 v veliki dvorani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Pripravljavec plana bo po zaključku javne razgrnitve preučil pripombe in predloge javnosti in do jih zavzel stališče. Objavljene bodo na spletni strani ministrstva.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika