Energetski koncept Slovenije

Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.

EKS na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije.


PRIPRAVA ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE

Ministrstvo za infrastrukturo skladno z EZ-1 pripravlja Energetski koncept Slovenije. Gre za strateški dokument, ki se bo dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v energetskem sektorju ali porabnikov v obliki industrije in državljanov, želimo zagotoviti široko razpravo o usmeritvah ter sodelovanje najširše javnosti.

V dokumentu podajamo usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske politike do leta 2030 oz. 2050. Investicije in razvoj so namreč dolgoročne in odločitve za realizacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih je potrebno sprejeti čimprej. Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč podaja strateške usmeritve, postavlja političen okvir, znotraj katerega je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij in posameznikov.

Krovna cilja Energetskega koncepta Slovenije sta:

  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 40 % do leta 2030 glede na raven iz leta 1990.
  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 80 % do leta 2050 glede na raven iz leta 1990.

Temeljni namen energetske politike je zagotoviti trajnostno ravnanje z energijo, zato bo ta okvir predvsem opredeljeval tri vidike trajnosti – podnebno sprejemljivost, zanesljivost oskrbe ter konkurenčnost. Vsi trije vidiki bodo morali biti spoštovani, da bo odločitev štela kot trajnostna in torej sprejemljiva. Prizadevali si bomo za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo in zmanjšanje odvisnosti od uvoza in rabe fosilnih goriv. Usmeritve in ukrepi na energetskem področju morajo biti v največji meri usklajeni z ostalimi politikami, vsi skupaj pa si moramo prizadevati za enake cilje.


Javna obravnava predloga Resolucije o energetskem konceptu Slovenije - ponovni postopek

Ljubljana, 6. 8. 2018; 20. 9. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo je v ponovni postopek javne obravnave posredovalo predlog Resolucije o energetskem konceptu Slovenije. Besedilo predlagane resolucije je v celoti enako besedilu predloga Resolucijo o energetskem konceptu Slovenije (EVA: 2014-2430-0027), ki ga je Vlada Republike Slovenije določila na svoji 170. redni seji dne 1. 3. 2018 in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog resolucije v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe do vključno 15. 10. 2018 na gp.mzi(at)gov.si. Sporočilo za javnost


Pregled odgovorov na prejete pripombe zainteresirane javnosti na Predlog EKS in OP za EKS

Ljubljana, 21. 3. 2018, 28. 3. 2018
Ministrstvo za infastrukturo je po zaključeni javni obravnavi predloga "Energetskega koncepta Slovenije (EKS)" in "Okoljskega poročila (OP) za EKS" objavilo seznam vseh prejetih pripombodajalcev ter pripravilo odgovore na prejete pripombe zainteresirane javnosti:


Resolucija o EKS

Ljubljana, 1. 3. 2018
Vlada RS je na današnji 170. redni seji določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS. Sporočilo za javnost


Interaktivna spletna stran EKS

Ljubljana, 23. 2. 2018
Ministrstvo za infastrukturo je v okviru priprave Energetskega koncepa Slovenije aktiviralo interaktivno spletno stran EKS, ki je namenjena širši zainteresirani javnosti. Sporočilo za javnost


Javna razgrnitev osnutka EKS in okoljskega poročila

Ljubljana, 21. 3. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo objavlja zapisnik govorcev in odgovorov na vprašanja iz razprave udeležencev iz dogodka "Javna razgrnitev osnutka Energetskega koncepta Slovenije in okoljskega poročila" z dne 14. 2. 2018.

 

Ljubljana, 1. 2. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka "Energetskega koncepta Slovenije (EKS)"  in okoljskega poročila. V okviru postopka se javno razgrinjajo:

Zgornje gradivo bo javno razgrnjeno v digitalni obliki do 2. 3. 2018. V tem času ima javnost pravico podati pripombe na EKS (na priloženem obrazcu za pripombe) in okoljsko poročilo (na priloženem obrazcu za pripombe), ki jih sprejemamo na e-naslovu: gp.mzi@gov.si. Javna obravnava bo potekala 14. 2. 2018 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Sporočilo za javnost


Javna obravnava predloga EKS

Ljubljana, 19. 1. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo po zaključku javne obravnave na predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS) objavilo seznam vseh prejetih pripomb zainteresirane javnosti. Evidentiranih je skupno preko 400 pripomb, ki jih podalo skoraj 40 različnih pripombodajalcev. Sporočilo za javnost


Ljubljana, 1. 12. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS) za javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko posreduje svoje komentarje do vključno 15. 1. 2018 na e-naslov gp.mziping@govpong.si na priloženem obrazcu za pripombe z referenco na posamezen odstavek, da bi lahko prejete komentarje tudi upoštevali. Sporočilo za javnost


Razprava o oblikovanju EKS

Ljubljana, 14. 6. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo med 20. in 22. 6. 2017 vabi zainteresirano javnost na javne predstavitve gradiva za razpravo o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije. Dogodki bodo potekali v Novem mestu, Ljubljani, Mariboru in Kopru. Napovednik dogodka

Ljubljana, 7. 6. 2017
Pri oblikovanju končnega predloga dokumenta Energetskega koncepta Slovenije na Ministrstvu za infrastrukturo nadaljujemo z vključujočim načinom sodelovanja javnosti, stroke in vseh ključnih deležnikov in začenjamo s predstavitvami in razpravo o njem. Sporočilo za javnost

Posvetovalni proces za oblikovanje EKS

Ljubljana, 27. 5. 2016
V okviru priprave Energetskega koncepta Slovenije nadaljujemo s posvetovalnim procesom, v katerega vključujemo ključne zainteresirane deležnike. Do jeseni letos bo izvedenih več dogodkov – interaktivnih razprav, na katerih bomo podrobneje proučili stališča do ključnih tem glede strateških usmeritev na področju energetike. Prva delavnica na temovirih energije za trajnostno oskrbo Slovenije je potekala 27. 5. 2016.  Več informacij

Ljubljana, 19. 2. 2016
Ker Ministrstvo za infrastrukturo za pripravo strokovnih podlag ter strokovne podpore pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energetike ni prejel nobene ponudbe, je bil postopek javnega naročanja ustavljen. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 22. 1. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo prejete komentarje in pripombe v okviru javne razprave o Predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Več informacij

Ljubljana, 13. 1. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo je organiziralo javno predstavitev analize komentarjev, predlogov, pripomb in odgovorov na vprašanja, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru javne razprave o Predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Pripombe je podalo 53 ključnih organizacij s področja energetike, gospodarstva, različnih resorjev državne uprave, raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij, sindikatov in drugih organizacij, ter 698 posameznikov. Sporočilo za javnostPredstavitve:

Ljubljana, 7. 1. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo vabi zainteresirane deležnike na javno predstavitev analize predlogov, komentarjev, pripomb in odgovorov na vprašanja, ki so jih prejeli v okviru javne razprave o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. Javna predstavitev bo v sredo, 13. januarja 2016, ob 13. uri, v Veliki predavalnici P1 Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na Tržaški cesti 25 v Ljubljani. Več informacij


Ljubljana, 5. 10. 2015
Konec septembra 2015 se je iztekel rok, do katerega smo na ministrstvu, pristojnem za energijo, sprejemali predloge na objavljeni dokument predloga usmeritev za pripravo EKS. V nadaljevanju bodo pripombe pregledane in analizirane, rezultati analize pa bodo predstavljeni na javnem dogodku, ki ga načrtujemo pred koncem leta. Več informacij


Javna razprava glede smernic za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

Ljubjana, 2. 6. 2015

Ministrstvo, pristojno za energijo (MZI), je pripravilo posvetovalni dokument, ki vsebuje usmeritve za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. V dokumentu so zapisane usmeritve, hkrati pa se pri nekaterih poglavjih porajajo še dodatna vprašanja, na katera bi še posebej želeli dobiti poglede zainteresirane javnosti. To je v dokumentu tudi posebej označeno.

Odgovore na vprašanja, komentarje in predloge na posvetovalni dokument lahko zainteresirana javnost v okviru javne razprave posreduje do vključno 30. septembra 2015 na elektronski naslov: mzi.eks@gov.si.  

 Video:

Predstavitve :

Opomba: * Prikazani podatki so indikativne narave, izračunani na podlagi obstoječih statističnih podatkov in strokovnih podlag


Predvidene faze priprave EKS

Korak 1: Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

  • Vlada se bo seznanila s posvetovalnim dokumentom, ki služi kot podlaga za javno razpravo.
  • Naročili bomo dolgoročne energetske bilance.
  • Aktivno sodelovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki in sprejemanje komentarjev

Korak 2: Predlog Energetskega koncepta Slovenije

  • Po zaključku javne razprave bo MZI pripravilo predlog Energetskega koncepta Slovenije in ga posredovalo v javno obravnavo.
  • Hkrati z javno obravnavo EKS bo potekala tudi celovita presoja vplivov na okolje.

Korak 3: Medresorsko usklajevanje Predloga Energetskega koncepta Slovenije

  • Medresorsko usklajen dokument bo predlagan Vladi v potrditev.

Korak 4: Resolucija o Energetskem konceptu Slovenije

  • Medresorsko usklajen dokument (Predlog Energetskega koncepta Slovenije) bo Vlada posredovala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru – v obliki Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije.
  • Dopuščamo možnost, da bomo sprejemljivost Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije, ki jo bo sprejel Državni zbor, preverili na posvetovalnem referendumu.

© 2012 - 2024 Portal Energetika