Novica

Javna razgrnitev študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R42/1 Anže - Brestanica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R42/1 Anže - Brestanica. S predvidenim prenosnim plinovodom se bodo zagotovile ustrezne obratovalne zmogljivosti Termoelektrarne Brestanica in možnost širitve oskrbe z zemeljskim plinom na širšem območju. Javna razgrnitev bo potekala od 31. marca do vključno 3. maja 2023.

Javna obravnava bo potekala 11. 4. 2023.

Predmet načrtovanja je prenosni plinovod R42/1 Anže - Brestanica, dimenzije do vključno DN 400 mm in načrtovanim tlakom do vključno 50 bar(n), v zračni razdalji približno 4 km. Prenosni plinovod bo potekal od načrtovane oddajne čistilne postaje na razširjenem platoju obstoječe zaporne postaje BS3 na prenosnem plinovodu M4 Rogatec – Novo mesto v naselju Anže do nove merilno regulacijske postaje na razširjenem platoju obstoječe merilno regulacijske postaje Brestanica (v nadaljevanju: MRP Brestanica).

Izgradnja prenosnega plinovoda obsega polaganje plinovodnih cevi, razširitev platoja zaporne postaje BS3 na prenosnem plinovodu M 4 Rogatec – Novo mesto za izgradnjo oddajne čistilne postaje, razširitev platoja MRP Brestanica za izgradnjo nove merilno regulacijske postaje in spremenjene čistilne postaje s pripadajočo plinovodno infrastrukturo in objekti.

Postopek državnega prostorskega načrtovanja se izvaja skladno z določili Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/2021) po postopku za državno prostorsko načrtovanje, ki se zaključi s sprejetjem državnega prostorskega načrta. Investitor, ki bo hkrati tudi upravljavec prenosnega plinovoda R 42/1 Anže – Brestanica, je družba Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana.

V okviru postopka se javno razgrinjajo:

  • študija variant z utemeljitvijo rešitve za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica, ki ga je pod številko naloge 22012 februarja 2023 izdelal ZUM d.o.o., Maribor;
  • povzetek za javnost;
  • okoljsko poročilo za plinovod R42/1 Anže–Brestanica, ki ga je pod številko projekta P4M4AB-B114/230 decembra 2022 izdelal IBE, d.d., Ljubljana;
  • ostale strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve študije variant.

Gradivo iz prejšnje točke bo od 31. marca do 3. maja 2023 javno razgrnjeno:

  • na Ministrstvu za naravne vire in prostor, Direktoratu za prostor in graditev, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana;
  • v Mestni občini Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

Gradivo bo v omenjenem obdobju javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnem mestu GOV.SI.

Javna obravnava bo potekala v torek 11. aprila 2023, s pričetkom ob 17.00, v prostorih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 3. maja 2023, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

  • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
  • po pošti na naslov: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom »DPN Anže–Brestanica«,
  • elektronsko na naslov: gp.mnvpping@govpong.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »DPN Anže–Brestanica«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem mestu GOV.SI.

Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bosta preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI in posredovano udeleženi občini.

Vir: MNVP, MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika