Novica

Javna razgrnitev študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Javna razgrnitev bo potekala od 15. 2. do vključno 18. 3. 2019 na Ministrstvu za okolje in prostor, v prostorih občine Rogatec ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor. Javna obravnava bo potekala 4. 3. 2019 v prostorih občine Rogatec.

Prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec je uvrščen na seznam projektov skupnega interesa (PCI 2015).

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo z javnim naznanilom obveščajo javnost o javni razgrnitvi:

  • študije variant z utemeljitvijo rešitve za državni prostorski načrt (DPN) za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec,
  • okoljskega poročila oza DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec,
  • povzetka za javnost.

Predmet načrtovanja je prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec, ki poteka od obstoječe mejne merilno regulacijske postaje Rogatec, do usklajene stične točke s hrvaškim plinovodnim omrežjem v strugi reke Sotle. Osnovni cilj prenosnega plinovoda je povečanje čezmejnega prenosa zemeljskega plina prek slovenskega ozemlja in zagotavljanje diverzifikacije dobavnih poti domačemu energetskemu trgu preko interkonekcije s hrvaškim operaterjem prenosnega sistema, kar bo omogočilo dvosmerne zmogljivosti prenosa.

Načrtovana prostorska ureditev obsega gradnjo novega prenosnega plinovoda M1A/1 Interkonekcija Rogatec dimenzije do DN 800 in načrtovanim tlakom do 100 bar, dolžine približno 3800 m, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi funkcionalnimi objekti na plinovodu, povezavami z obstoječim oz. predvidenim plinovodnim sistemom in drugimi prilagoditvami obstoječe gospodarske javne infrastrukture.

Javnost ima v času javne razgrnitve od 15. februarja do 13. marca 2019 pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

  • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),
  • po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, Ljubljana,
  • na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za plinovod Rogatec«.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta v roku 60 dni po zaključku javne razgrnitve preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča. Ministrstva za okolje in prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih posredovalo občini.

Vir: MOP, MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika