Novica

Javna razgrnitev študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer - Kidričevo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo. S predvidenim prenosnim plinovodom se bo zagotovilo povezavo slovenskega in madžarskega prenosnega plinovodnega sistema, kar bo omogočilo prenos zemeljskega plina med omenjenima državama v obeh smereh. Javna razgrnitev bo potekala od 14. marca do vključno 15. aprila 2022.

Javna razgrnitev bo potekala do 15. 4. 2022.

Predmet načrtovanja je prenosni plinovod R15/1 Ljutomer – Kidričevo, dimenzije do DN 600 in načrtovanim tlakom do 100 bar(n), v zračni razdalji približno 38 km, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi funkcionalnimi objekti na plinovodu, povezavami z obstoječim oz. predvidenim plinovodnim sistemom in drugimi prilagoditvami obstoječe gospodarske javne infrastrukture. Prenosni plinovod R 15/1 Ljutomer-Kidričevo je uvrščen na seznam projektov skupnega interesa (PCI 2015).

Z vzpostavitvijo povezave med prenosnima plinovodnima sistemoma obeh sosednjih držav se uresničujejo težnje evropske zakonodaje po diverzifikaciji transportnih poti pri prenosu zemeljskega plina in ustvarjanju enotnega trga z zemeljskim plinom. Obratovanje predmetnega prenosnega plinovoda bo Sloveniji omogočilo aktivno vključitev v mednarodne projekte skladno z nacionalnimi izhodišči in meddržavnimi sporazumi.

V okviru postopka se javno razgrinjajo:

 • študije variant z utemeljitvijo rešitve za državni prostorski načrt (DPN) za prenosni plinovod R 15/1 Ljutomer-Kidričevo,
 • povzetek za javnost,
 • okoljsko poročilo za DPN za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer-Kidričevo,
 • ostale strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve študije variant.

Območje obravnave določata začetna in končna točka predvidenega prenosnega plinovoda, to sta obstoječi Merilno regulacijska postaja Ljutomer na vzhodu in Kompresorska postaja Kidričevo na zahodu. S svojo lego in potekom obsega koridor dveh tras odsekov prenosnih plinovodov, in sicer trase obstoječega prenosnega plinovoda R15 Kidričevo – Lendava in odseka trase načrtovanega prenosnega plinovoda M9 Lendava – Kidričevo.

Javne obravnave bodo potekale:

 • 29. 3. 2022 ob 16:00 v prostorih občine Ljutomer,
 • 29. 3. 2022 ob 18:00 v Kulturnem domu Sveti Tomaž,
 • 30. 3. 2022 ob 16:00 v veliki dvorani Gasilskega doma PGD Ptuj v MO Ptuj,
 • 30. 3. 2022 ob 18:30 v Gasilskem kulturnem domu Polenšak za občini Dornava in Juršinci,
 • 13. 4. 2022 ob 16:00 v prostorih občine Hajdina za občini Hajdina in Videm,
 • 13. 4. 2022 ob 18:00 v prostorih občine Kidričevo.

Javnost ima v času javne razgrnitve, ki bo trajala do 15. 4. 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

 • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),   
 • po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, Ljubljana, s pripisom »plinovod Ljutomer-Kidričevo«,
 • elektronsko na naslov:  gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »plinovod Ljutomer-Kidričevo«.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI in posredovano udeleženim občinam.

Podrobnosti

Vir: MZI, MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika