Novica

Javna razgrnitev v postopku priprave DPN za 2 x 110 kV daljnovod Trebnje - Mokronog - Sevnica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo in Agencija RS za okolje obveščajo javnost o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za 2 × 110 kV daljnovod Trebnje - Mokronog - Sevnica. Javna razgrnitev bo potekala od 18. junija do 31. julija 2020.

Predmet državnega prostorskega načrta je umestitev daljnovoda 2 × 110 kV Trebnje–Mokronog-Sevnica v prostor. Daljnovod je načrtovan na območju občin Trebnje, Mirna, Mokronog–Trebelno, Šentrupert in Sevnica v okvirni dolžini približno 24,4 km. Z novim daljnovodom bo omogočena boljša in zanesljivejša oskrba z električno energijo, kar je posebej pomembno z vidika uporabnikov v okviru obstoječih in predvidenih gospodarskih con v teh občinah. Območje DPN vključuje varovalni pas daljnovoda, potrebne gozdne poseke in dostopne poti, ki bodo potrebne za dostopanje do stojnih mest stebrov med gradnjo in obratovanje oz. za vzdrževanje daljnovoda.

V okviru postopka se javno razgrinjajo:

 • osnutek državnega prostorskega načrta 2x 110 kV daljnovod Trebnje - Mokronog - Sevnica
 • povzetek za javnost
 • vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja
 • poročilo o vplivih na okolje za 2x 110 kV daljnovod Trebnje - Mokronog - Sevnica
 • elaborat ocene obremenitve okolja s hrupom v času gradnje in v času obratovanja
 • osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju,
 • strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka DPN.

Javna razgrnitev bo potekelao d 18. 6. do 31. 7. 2020 v prostorih:

 • Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana
 • Občine Mirne, Glavna cesta 28, Mirna
 • Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, Mokrong
 • Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica
 • Občine Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert na Dolenjskem
 • Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje
 • ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Agencije RS za okolje.

Javnost ima v času javne razgrnitve pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

 • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstvo za okolje in prostor,
 • po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
 • na e-naslov gp.mop@gov.si s pripisom "DPN za daljnovod Trebnje_Mokronog-Sevnca",
 • na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali gp.arso@gov.si (pripombe, ki se nanašajo na postopek presoje vplivov na okolje).

Javne obravnave bodo potekale med 22. in 30. junijem 2020 v prostorih občin Trebnje, Mirna, Mokronog–Trebelno, Šentrupert in Sevnica.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika