Novica

Javna razgrnitev v postopku priprave DPN za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x110 kV Gorica – Divača (Renče)

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za okolje in prostor začenja javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x110 kV Gorica – Divača (Renče). Javnosti bo na voljo tudi povzetek osnutka DPN in okoljsko poročilo ter ostale strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 15. decembra 2014.

Predmet načrtovanja je rekonstrukcija dela 110 kV daljnovoda Gorica-Divača na odseku Vrtojba-Sežana med stebroma na stojnem mestu (SM) 29 in SM40 (potek na območju naselja Renče), dolžine približno 1740 m, od tega približno 530 m v podzemni izvedbi.

Rekonstrukcija starega enosistemskega daljnovoda v dvosistemski daljnovod je bila leta 2009 skoraj v celoti zaključena, z izjemo odseka med stebroma na SM31 in SM39, kjer je med pridobivanjem služnosti za izvedbo rekonstrukcije prišlo do ostrega nasprotovanja izvedbi predvidene rekonstrukcije. Trenutno je daljnovod zgrajen med RTP Gorica in napenjalnim stebrom na SM31 ter med napenjalnim stebrom na SM39 in RTP Divača. Med napenjalnima stebroma na SM31 in SM39 so bili postavljeni vsi novi stebri, z izjemo stebra na SM38, vendar do montaže vrvi iz zgoraj navedenih razlogov ni prišlo.

V Študiji variant je bilo obravnavanih 8 variant:

  • zahodni koridor: Z1, Z2,
  • osrednji koridor: S1 (v celoti nadzemna izvedba na obstoječih stebrih), S1a (v celoti nadzemna izvedba – optimirana trasa) S2 (podzemna izvedba med obstoječima SM32 in SM39), S3 (podzemna izvedba med obstoječima SM33 in SM35),
  • vzhodni koridor: V1, V2.

Kot najustreznejša varianta je bila predlagana varianta S3, za katero je izdelan osnutek DPN.

Na odsekih med SM29-32 in SM39-40, glede na obstoječe stanje, ni sprememb. Nadzemni vod za stebrom na SM32 preide na nov specialni napenjalni steber v bližini obstoječega SM33. Sledi kablovodni potek v dolžini okrog 530 m, kjer kablovod najprej preči potok Renč, v nadaljevanju pa stavbno zemljišče v križišču lokalnih cest. Nato se kablovod usmeri proti novemu specialnemu napenjalnemu stebru v bližini obstoječega SM35, kjer spet preide v nadzemni potek. V nadzemnem poteku med SM35 in SM39 se trasa daljnovoda dvakrat lomi, z namenom zagotovitve čim večjega odmika od naselja Renče in zaselkov Žigoni ter Renški Podkraj. Odstranijo se obstoječi stebri na SM33, 34, 35, 36 in 37 ter tudi obstoječi stebri starega enosistemskega daljnovoda na SM55, 61 in 62. Načrtovana je postavitev 5-ih novih stebrov: dveh specialnih napenjalnih (v bližini obstoječih SM33 in SM35) in dveh napenjalnih ter enega nosilnega na nadzemnem odseku med SM35-39.

Javna razgrnitev bo potekala od 12. novembra do 12. decembra 2014:

  • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška cesta 19 a, Ljubljana,
  • na spletni strani MOP,
  • v prostorih Občine Renče – Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga,
  • na sedežu Krajevne skupnosti Renče, Trg 25, 5292 Renče in sicer v stari gostilni, od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00.

Javna obravnava bo potekala 1. decembra 2014 ob 17.00 v dvorani v Renčah, Trg 21, 5292 Renče.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo:

  • pisno na mestih javne razgrnitve na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor,
  • po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 47, Ljubljana,
  • na elektronski naslov gp.mop(at)gov.si,

s pripisom »DPN Renče«.

Direktorat za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor ter Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo bosta v roku 60 dni po zaključku javne obravnave preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeli stališče. Ministrstvo za okolje in prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih posredovalo tudi Občini Renče-Vogrsko.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika