Novica

Javne razgrnitve in obravnave za DPN za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo obveščata javnost o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina s strokovnimi podlagami in okoljskega poročila.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno razgrnitev:

 • osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina, ki ga je pod številko 6779 novembra 2013 izdelalo podjetje LUZ, d. d. Ljubljana,
 • povzetka za javnost,
 • okoljskega poročila za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina, ki ga je pod številko projekta 10634 novembra 2013 izdelal Projekt, d.d. Nova Gorica,
 • ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

Predmet državnega prostorskega načrta (DPN) so vse prostorske ureditve na območju predvidene trase prenosnega plinovoda M3/1 od razdelilno merilne regulacijske postaje Kalce do kompresorske postaje Ajdovščina. Plinovod dolžine približno 25 km bo premera do vključno DN 1.100 mm in bo obratoval z delovnim tlakom do vključno 100 barov. Območje prostorske ureditve poteka na območju Občin Logatec, Postojna, Vipava in Ajdovščina.


Celotno gradivo bo od 24. februarja 2014 do 26. marca 2014 v času uradnih ur javno razgrnjeno na naslednjih lokacijah:

 • Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška cesta 19a, Ljubljana,
 • v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec,
 • v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
 • v prostorih Občine Ajdovšči na, Cesta 5. maja 6a,  Ajdovščina,
 • v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

Gradivo iz prve do tretje alineje prvega odstavka bo od 24. februarja 2014 do 26. marca 2014 javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor na povezavi.


Javne obravnave bodo potekale: 

 • 11. 03. 2014 s pričetkomob 16.00 v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec,
 • 13. 03. 2014 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina in
 • 14. 03. 2014 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na osnutek državnega prostorskega načrta in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se lahko do 26. marca 2014 dajo pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mzip@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede: »DPN M3/1 Kalce-Ajdovščina«. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor na povezavi.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo bosta v roku 60 dni preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih tudi posredovalo občinam Logatec, Postojna, Ajdovšč ina in Vipava. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na spletni strani in posredovano navedenim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
 


© 2012 - 2022 Portal Energetika