Novica

Javni poziv Eko sklada ponuja višje spodbude za obsežne in kakovostnejše prenove večstanovanjskih stavb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije. Skupaj 10 mio EUR nepovratnih sredstev je namenjeno za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb, in sicer za toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo

strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, optimizacijo sistema ogrevanja in obsežno energetsko obnovo. Do subvencije bodo poleg etažnih lastnikov, ki so fizične osebe, letos prvič upravičeni tudi lastniki stanovanj, ki so pravne osebe, prvič pa bodo na voljo tudi višje spodbude za obsežne in bolj kakovostne prenove večstanovanjskih stavb. Socialno šibki etažni lastniki bodo še vedno lahko pridobili spodbudo v celotni višini njihovega deleža pri sofinanciranju naložbe.

Na voljo je 10 mio EUR nepovratnih sredstev.

Z namenom večjega spodbujanja energetskih obnov večstanovanjskih stavb javni poziv omogoča, da nepovratno finančno spodbudo prejmejo vsi lastniki stanovanj (fizične osebe, stanovanjski skladi, gospodarske družbe idr.) in ne samo fizične osebe kot doslej.


Skladno s smernicami države in EU bodo spodbude bolj usmerjene in višje za obsežno energijsko prenovo stavb. Spodbude za izvedbo le enega posameznega ukrepa (toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe oz. stropa proti neogrevanemu prostoru ali optimizacije sistema ogrevanja) bodo nižje v primerjavi s preteklimi leti, in bodo znašale do 20 % priznanih stroškov naložbe. Na drugi strani pa bodo višje nepovratne finančne spodbude, in sicer v višini do 30 % priznanih stroškov naložbe, lahko dodeljene za izvedbo dveh ukrepov hkrati, če se bo en ukrep nanašal na optimizacijo ogrevalnega sistema, drugi pa na toplotno izolacijo na ovoju stavbe.


Še višja do 40 % povrnitev priznanih stroškov naložbe, pa bo namenjena ukrepu obsežne energetske obnove večstanovanjskih stavb, ki bo vključevala hkratno izvedbo toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru in optimizacijo sistema ogrevanja, ter bo načrtovana na podlagi projekta za izvedbo del. V času izvajanja naložbe v ukrep obsežne energetske obnove bo moral biti zagotovljen tudi projektantski in strokovni nadzor, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov, kar bo prispevalo k bolj kakovostnim prenovam.

Z namenom zagotoviti dobro pripravljene, strokovno načrtovane in nadzorovane naložbe javni poziv omogoča dodelitev dodatne spodbude v primeru, če bo naložba toplotne izolacije fasade ali toplotne izolacije strehe oz. stropa proti neogrevanemu prostoru izvedena na podlagi projekta za izvedbo del, in bo vključevala strokovni nadzor izvajanja naložbe. Za izdelavo projekta za ukrep toplotne izolacije fasade bo tako dodatna spodbuda znašala do 50 % priznanih stroškov projekta in nadzora, vendar ne več kot 4.000 EUR, za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru pa do 50 % priznanih stroškov projekta in nadzora, vendar ne več kot 3.000 EUR.


Podrobnejše informacije


Vir: Eko sklad


© 2012 - 2021 Portal Energetika