Novica

Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) objavila javni poziv za izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Za elektriko, proizvedeno v teh napravah, bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

Rok za prijavo projektov proizvodnih naprav za vstop v podporno shemo je 6. 11. 2017.

Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS št. 74/16, v nadaljevanju: uredba).

Investitor v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno elektrike v EUR/MWh, proizvedene v proizvodni napravi in navede načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh.

Skupna višina razpoložljivih sredstev po javnem pozivu je 10,0 mio EUR, ki se namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz prijavljenih projektov. Razpoložljiva sredstva se skladno s 21. členom uredbe razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

Rok za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv za vstop v podporno shemo je 6. 11. 2017.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika