Novica

Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo) objavila šesti javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv je možna do 18. 2. 2020.

Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE). Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS št. 74/2016).

Investitor v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno elektrike proizvedene v proizvodni napravi v EUR/MWh, ki mora biti določena skladno z Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav OVE in SPTE ter navede načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh.

Skupna višina razpoložljivih sredstev po javnem pozivu je 10,0 mio EUR, ki se namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz prijavljenih projektov. Razpoložljiva sredstva se skladno z 21. členom uredbe razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

Izvedba projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE mora biti v skladu z veljavno zakonodajo:  proizvodna  naprava  mora  biti  izvedena  skladno  z  vsemi  veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, proizvodnje električne energije oziroma toplote, varovanja okolja ter drugimi veljavnimi predpisi. Za projekte proizvodnih naprav, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.

Skrajni rok za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv za vstop v podporno shemo je 18. 2. 2020.

Podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika