Novica

Javni poziv NER300 za izbiro komercialnih demonstracijskih projektov za okoljsko shranjevanje CO2 in inovativne tehnologije OVE

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je na podlagi javnega poziva Evropske komisije z dne 03. 04. 2013 v Uradnem listu RS, št. 32/2013 objavilo javni poziv za izbiro komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (New Entrants Reserve - NER 300).

Letos bo EIB pripravila oceno finančne in tehnične skrbnosti vseh prispelih projektov in pripravila predloge za odločitev o dodelitvi sredstev.

Predmet javnega poziva je zbiranje vlog prijaviteljev in pred izbor projektov, na osnovi česar bodo izbrani oziroma pripravljeni za dopolnitev največ trije projekti, ki bodo predlagani v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki (EIB).

Republika Slovenija posredno v rezervo emisijskih kuponov za nove naprave prispeva svoj delež, zato je primerno, da pripravi vsaj en dovolj kvaliteten projekt za sofinanciranje. Republika Slovenija je ob podpori še nekaterih manjših držav članic v okviru komitološkega postopka, v katerem je bil sprejet Sklep komisije z dne 03.11.2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, dosegla bistveno in za Republiko Slovenijo izjemno pomembno vsebinsko določbo v četrtem odstavku 8. člena in drugem odstavku 6. člena Sklepa. Določba Republiki Sloveniji omogoča upravičenost do brezplačnih emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave in za financiranje vsaj enega komercialnega demonstracijskega projekta za zajemanje in shranjevanje CO2 ali demonstracijskega projekta inovativnih tehnologij obnovljive energije.

 

Višina sredstev, ki bodo odobrena za projekt, bo določena s pogodbo med prijaviteljem in Evropsko investicijsko banko. Evropska investicijska banka bo izbrane projekte sofinancirala do 50 % njihove dodane vrednosti, pri tem pa ni pogoj, da jih država članica že sofinancira iz drugih virov javnih sredstev, ali pa da so sofinancirani z drugimi instrumenti. Ministrstvo za sofinanciranje projektov nima predvidenih sredstev.Izbirni postopek na nacionalni ravni vodi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Kriterij upravičenosti na nacionalni ravni bo preverjala strokovna komisija na tem ministrstvu, ki bo prispele prijave pregledala in ovrednotila v skladu z merili iz javnega poziva.

 
Rok za prijavo

Vodilni projektni partner mora do 10. 05. 2013 oddati prijavo, ki je priloga javnemu pozivu, in ki jo bo ocenila strokovna komisija na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Ustrezna ocena prijave je podlaga za nadaljnji izbirni postopek. Prijavi morajo biti priloženi izpolnjeni prijavni obrazci v angleškem jeziku iz poziva Evropske komisije.


Odpiranje prispelih prijav pri nacionalnem delu poziva ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor v sredo, dne 15. 05. 2013.

Prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vlog.Povezava na javni poziv NER 300

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika