Novica

Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo energetskega pregleda

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je objavil nov javni poziv, ki je namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem. Namen poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Skupna višina sredstev po pozivu znaša 300.000 EUR.

Višina nepovratne spodbude znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda.

Upravičene osebe za prijavo na poziv 47SUB-EPPO17 so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah, ki nameravajo izvesti energetski pregled ter izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja:

  • malo podjetje ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50 zaposlenih in letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
  • srednje podjetje ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 250 zaposlenih in letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju in podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost. V okviru energetskega pregleda mora biti izdelano končno poročilo, opravljena predstavitev izvedenega energetskega pregleda podjetju, vodstvo podjetja pa mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno ali v celoti.

Energetski pregled mora vključevati:

  • podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma samega transporta;
  • analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in/ali transporta tako, da se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje, če je to mogoče;
  • nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski);
  • analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke;
  • ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).

Podjetje mora na podlagi podrobnih izračunov, narejenih v okviru energetskega pregleda, pridobiti informacijo o možnih ukrepih, prihrankih pri stroških za energijo oziroma vračilnih dobah investicij v ukrepe.

Višina nepovratne finančne pomoči bo znašala do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV, ki ga bo podjetje naročilo pri zunanjem izvajalcu. Rok za zaključek energetskega pregleda bo 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči.

Podrobnejše informacije

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2021 Portal Energetika