Novica

Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Agencija za energijo je na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) objavila dvanajsti javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE lahko poleg investitorjev prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo po potrditvi njihovega prijavljenega projekta.

Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE je možna do 5. 6. 2023.

Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju: projekt) na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), razen za SPTE na zemeljski plin. Za elektriko, proizvedeno v izvedenih napravah iz izbranih projektov, bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore. Do prijave na javni poziv so upravičeni investitorji in promotorji (v nadaljevanju: prijavitelj) s projekti za proizvodne naprave iz 8. člena v povezavi s 4. in 5. členom Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS št. 26/2022 - ZSROVE).

Prijavitelj v prijavi projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE na javni poziv ponudi ceno elektrike proizvedene v proizvodni napravi v EUR/MWh, ki mora biti določena skladno z Metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav OVE in SPTE ter navede načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta v MWh.

Skupna višina razpoložljivih sredstev po javnem pozivu je 10,0 mio EUR, ki se namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za elektriko, ki bo letno proizvedena v proizvodnih napravah OVE in SPTE iz prijavljenih projektov. Razpoložljiva sredstva se skladno z 21. členom uredbe razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka. V prvem krogu je na voljo 9,0 mio EUR za nove proizvodne naprave, v drugem krogu pa 1,0 mio EUR za obnovljene proizvodne naprave; proizvodne naprave na lesno biomaso, ki zaradi starosti niso več upravičene do podpore; in proizvodne naprave, ki niso uspele v postopku prvega kroga.

Izvedba projekta za proizvodno napravo OVE in SPTE mora biti v skladu z veljavno zakonodajo: proizvodna  naprava  mora  biti  izvedena  skladno  z  vsemi  veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, proizvodnje električne energije oziroma toplote, varovanja okolja ter drugimi veljavnimi predpisi.

Promotorji morajo za izbrane projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini 1 % investicijske vrednosti projekta, pri čemer je predložitev zavarovanja odložni pogoj za veljavnost sklepa o potrditvi projekta.

Skrajni rok za prijavo projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE na javni poziv za vstop v podporno shemo je 5. 6. 2023.

Podrobnejše informacije

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika