Novica

Javni razpis za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) je v Uradnem listu št. 10/2013 dne 01.02.2013 objavilo 57 milijonov evrov vreden javni razpis za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti. Razpis bo odprt do porabe sredstev, prvi rok za oddajo vlog pa je 28. februar 2013.

Razpisana sredstva v višini 42,5 mio EUR so na razpolago z odložnim pogojem, da se za izbrane operacije po tem javnem razpisu z izbranimi upravičenci sklenejo pogodbe o sofinanciranju ter se v NRP uvrstijo projekti samo ob pogoju, da je za njihovo izvedbo zagotovljen ustrezen obseg sredstev.

Razpis je namenjen energetski sanaciji stavb v lasti lokalnih skupnosti in sicer za projekte energetsko učinkovite sanacije osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov ali nadomestne gradnje v primeru nesmotrnosti investicije v obnovo obstoječih stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken in vrat,…). Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša 85 % vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Sredstva sofinanciranja se bodo lahko dodelila le za stavbe ali za tiste dele stavb, ki so v celoti v lasti lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti in kjer se ne izvaja gospodarska dejavnost ter za isti namen niso sofinancirane s strani OP RR (4. razvojna prioriteta Razvoj regij).
 
Javni razpis je odprt do porabe sredstev, prvi rok za oddajo vlog pa je 28. februar  2013 do 12. ure v glavni pisarni MzIP (Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana). Naslednji rok za oddajo vlog je 06. maj 2013 do 12. ure, morebitni ostali roki za oddajo vlog pa bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Na spletnem naslovu je dostopna tudi celotna razpisna dokumentacija.
 
Omenjeni javni razpis, ki ga delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru 1,577 milijarde evrov vrednega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Omenjena sredstva so v prvi vrsti namenjena za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja in prometa, v manjši meri - in sicer približno 160 milijonov evrov - pa tudi za projekte s področja trajnostne rabe energije.
 
S tem razpisom sledimo ciljem Akcijskega načrta učinkovite rabe energije ter strategije »Energija 2020«, ki strateško usmerja k 20% večji energetski učinkovitosti do 2020. Ta dva dokumenta pa med drugimi izpolnjujeta zaveze leta 2009 sprejetega podnebno-energetskega zakonodajnega paketa 20/20/20 (zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 % do leta 2020 glede na leto 1990, 20 % obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2020 in zmanjšanje rabe primarne energije za 20 % do leta 2020 glede na pričakovano raven, skozi izboljšanje energetske učinkovitosti).

 

Povezava na javni razpis


© 2012 - 2024 Portal Energetika