Novica

Javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) je v Uradnem listu objavilo 52 milijonov evrov vreden javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Od tega bo 85% sredstev prispevala Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca leta 2014, prvi rok za oddajo vlog pa je 2. november 2012.

Razpisana sredstva bodo namenjena energetski sanaciji stavb v lasti lokalnih skupnosti in sicer za projekte energetsko učinkovite sanacije obstoječih stavb ali nadomestne gradnje v primeru nesmotrnosti investicije v obnovo obstoječih stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken).
 
Poleg tega bodo lahko lokalne skupnosti v okviru omenjenega razpisa prijavile tudi projekte za sanacijo sistemov in uporabo ali vgradnjo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na kogeneraciji in rabi obnovljivih virov energije kot tudi za samodejno spremljanje porabe (t.i. energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov projekta.
 
Na podlagi podatkov Računskega sodišča in Ministrstva za finance o zadolženosti slovenskih občin se je MzIP odločil, da bo lokalnim skupnostim omogočilo najvišjo možno stopnjo sofinanciranja, to je 100% upravičenih stroškov. Lokalne skupnosti, ki bodo pridobile sredstva iz tega javnega razpisa, bodo tako financirale zgolj DDV, ki ne spada med upravičene stroške. Iz tega razloga se je MzIP odločil spremeniti Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Zavedamo se, da imajo investicije v učinkovito rabo energije pomemben multiplikativen učinek, ker gre za delovno intenzivne investicije. To pomeni, da je na enoto investicije ustvarjenih največ delovnih mest in da gre za investicije z največjo domačo komponento (npr. gradbeni materiali, stavbno pohištvo). Zaradi rezultatov investicij bo tudi zmanjšana potreba po uvozu energentov, posredno pa se bodo zaradi tega kazali pozitivni učinki tudi pri doseganju ciljnega deleža rabe obnovljivih virov energije.
 
Sredstva sofinanciranja se bodo lahko dodelila le za stavbe ali za tiste dele stavb, ki so v celoti v lasti lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti in kjer se ne izvaja gospodarska dejavnost ter za isti namen niso sofinancirane s strani OP RR (4. razvojna prioriteta Razvoj regij).
 
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca leta 2014, prvi rok za oddajo vlog pa bo 2. november 2012 do 12. ure v glavni pisarni MzIP (Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana). Naslednji rok za oddajo vlog bo 31. januar 2013 do 12. ure, morebitni ostali roki za oddajo vlog pa bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Na spletnem naslovu je dostopna tudi celotna razpisna dokumentacija.  
 
Omenjeni javni razpis, ki ga delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru 1,577 milijarde evrov vrednega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Omenjena sredstva so v prvi vrsti namenjena za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja in prometa, v manjši meri  - in sicer približno 160 milijonov evrov - pa tudi za projekte s področja trajnostne rabe energije.
 
S tem razpisom sledimo ciljem Akcijskega načrta učinkovite rabe energije ter strategije »Energija 2020«, ki strateško usmerja k 20% večji energetski učinkovitosti do 2020. Ta dva dokumenta pa med drugimi izpolnjujeta zaveze leta 2009 sprejetega podnebno-energetskega zakonodajnega paketa 20/20/20 (zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20% do leta 2020 glede na leto 1990, 20% obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2020 in zmanjšanje rabe primarne energije za 20% do leta 2020 glede na pričakovano raven, skozi izboljšanje energetske učinkovitosti).

 

Povezava na objavljen javni razpis

Informativni dan


© 2012 - 2021 Portal Energetika