Novica

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit, na raziskovalnem prostoru Cerovec, v Občini Rogaška Slatina

⇒ Rudarstvo ⇒ Javne objave

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – UPB in 61/17 – GZ) in podane vloge zainteresirane pravne osebe, Ministrstvo za infrastrukturo objavlja zadevni javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje.

Rok za prijavo na razpis je 22. 5. 2019.

Predmet rudarske pravice za raziskovanje je raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit na raziskovalnem prostoru »Cerovec«.

Raziskovalni prostor »Cerovec«, ki je premet razpisa:

  • predstavlja nov raziskovalni prostor;
  • obsega zemljišča s parc. št.: 649/1, 649/2 in 650, vse k. o. 1171 – Sveti Florijan, s skupno površino 3,6434 hektarja;
  • je omejen s parcelnimi mejami prej navedenih parcel, v globino pa ni omejen.

Rudarska pravica za raziskovanje se podeljuje za največ pet let od dneva pravnomočnosti odločbe o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje.

Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo osebno ali s priporočeno pošiljko v vložišče Ministrstva za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, prispele do vključno 22. 5. 2019 do 10. ure.

Javno odpiranje prijav na javni razpis bo potekalo 22. 5. 2019 ob 10:20.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika