Novica

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin prod, grušč in pesek, na raziskovalnem prostoru Trstje, v Občini Ljutomer

⇒ Rudarstvo ⇒ Javne objave

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – UPB in 61/17 – GZ) in podane vloge zainteresirane pravne osebe, Ministrstvo za infrastrukturo objavlja zadevni javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje.

Rok za prijavo na razpis je 19. 4. 2019.

Predmet rudarske pravice za raziskovanje je raziskovanje mineralnih surovin surovin prod, grušč in pesek na raziskovalnem prostoru »Trstje«.

Raziskovalni prostor »Trstje«, ki je premet razpisa:

  • predstavlja nov raziskovalni prostor, ki se nahaja ob obstoječem pridobivalnem prostoru Krapje
  • obsega del zemljišča s parc. št.: 570/1 k. o. 239 Krapje, ki je omejen s poligonom točk, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-1, podanih v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu, s skupno površino 8,5138 hektarja,
  • je omejen z linijami (lomnicami) med točkami poligonskega vlaka, v globino pa ni omejen.

Rudarska pravica za raziskovanje se podeljuje za največ pet let od dneva pravnomočnosti odločbe o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje.

Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo osebno ali s priporočeno pošiljko v vložišče Ministrstva za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, prispele do vključno 19. 4. 2019 do 10. ure.

Javno odpiranje prijav na javni razpis bo potekalo 19. 4. 2019 ob 10:20.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika