Novica

Koncesija za izvajanje GJS organiziranja trga z električno energijo družbi Borzen

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada je na današnji seji izdala odločbo, s katero podeli koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo družbi Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. Za podpis koncesijske pogodbe je pooblastila ministra, pristojnega za energijo.

Foto: Borzen, d.o.o.

Namen tega sklepa je podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, ki jo opravlja družba Borzen, d.o.o. Skladno s 24. členom Energetskega zakona se mora ta javna služba opravljati na podlagi koncesije. Družba Borzen, d.o.o., ki je v 100 % lasti Republike Slovenije, je bila v letu 2001 ustanovljena za opravljanje te obvezne republiške gospodarske javne službe. Družbi Borzen, d.o.o. je bila koncesija nazadnje podeljena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 36001-3/2008/7 z dne 3. 4. 2008 za dobo 5 let, ki poteče dne 3. 4. 2013, zato je potrebno koncesijsko razmerje obnoviti. Za celostno ureditev koncesijskega razmerja je treba po sprejetju odločbe o izbiri koncesionarja, skleniti še koncesijsko pogodbo med Republiko Slovenijo kot koncedentom in družbo Borzen, d.o.o. kot koncesionarjem, s katero pogodbeni stranki uredita zakonsko določena medsebojna razmerja.


© 2012 - 2023 Portal Energetika